سوله و انواع ورق سر

سوله و انواع ورق که در این مقاله توضیح کوتاهی آورده ایم و شما را به خواندن این مقاله دعوت میکنیم

طرح الاستیک ورق سر

برای برقراری تساوی بین رفتار صفحه ی سر دو بعدی و مدل تیر یک بعدی در محدوده ی الاستیک ، صفحه ینا محدودی را که یک لبه ی آن گیر دار می باشد در نظر بگیرید .

این صفحه ی بار F که بر روی مستطیلی به ابعاد Cx و Cy  توزیع یکنواخت  گردیده ، بارگذاری شده است .

طراحی جوش اتصال بال ها

جوش اتصال بال را به نحوی طراحی می کنند که بتواند نیروی بال را در کشش تحمل کند .

طراحی جوش اتصال جان

اندازه ی جوش جان برای حمل نیروی برشی با فرض استفاده از جوش گوشه در دو طرف محاسبه می شود .

طراحی ورق سر

در طراحی ضخامت ورق سر ، تعداد و ترکیب سخت کننده ها نقش تعیین کننده ای دارد . سخت کننده های ورق سر را معمولا به دو منظور به کار می برند :

  1. کاستن از طول آزاد ورق سر و کنترل تغییر شکل های ناشی از بارگذاری در آن ، زیرا کنترل تغییر شکل های ورق سر امکان به وجود آمدن نیرو های اهرمی را از بین می برد ، و پیچ ها به این ترتیب فقط برای نیروی کششی ناشی از لنگر طراحی می شوند .
  2. کنترل تغییر شکل های ناشی از جوشکاری در ورق سر که مانع اعوجاج و از هم جدا شدن ورق های سر و کاهش نیروی اصطکاکی بین صفحات می گردد .

سخت کننده هایی که منظور اول را بر اورده می سازند معمولا در بالای اتیصال و مجاور بال کششی  متمرکز می گردند . و در مجاورت بال فشاری نیازی به آن ها نمی باشد .

ولی منظور دوم معمولا سخت کننده ها را هر جا که امکان ان باشد در اتصالات ورق سر به کار می گیرند .

معمولا ضخامت سخت کننده ها نزدیک ضخامت جان انتخاب می گردد و جوش ان نیز اسمی است .

خواندن این مقاله شاید برای شما جذاب باشد : ورق اسیدشویی

طراحی  سخت کننده های مقابل بال فشاری

سخت کننده های مقابل بال فشاری را مانند اتصالات صلب تیر به ستون بر اساس کنترل جان ستون طراحی می کنند .

فقط تذکر این نکته ضرورت دارد که اگر یصفحه سر به میزان کافی در زیر بال فشاری امتداد داشته باشد و اگر گسترش تنش را در صفحه ی سر با شیب یک به یک فرض نماییم به جای عبارت Tb+5K در روابط  استفاده کرد که باز هم محافظه کارانه است .

طرح خمیری ورق سر

نحوه ی محاسبه ی اتصالات با ورق سر در حالت کلی به نمایش در آمد .برای محاسبه ی ضخامت صفحه ی سر می توان شرایط تعادل نیرو ها و تغییر مکان ها را در محدوده ی خمیری نیز به کار گرفت .

این راه حل به ورق های سر با ضخامت کمتری منتهی  می گردند . در این راه حل که تحلیل ظرفیت  لنگر صفحه سر بر اساس تئوری خطوط گسیختگی و ضابطه ی خرابی فون مایزس صورت می پذیرد ، مکانیزم خرابی به صورت دایره و به صورت سوراخ شدن ورق می باشد .

با وجود آزمایش های مختلفی که در مورد ظرفیت خمیری ورق های سر به عمل آمده است ، هنوز روش طراحی خمیری ورق های سر در حالت کلی با فرضیات ساده کننده ی متعدد و تقریبی های زیادی روبروست .

در حالت های خاصی که شکل قرارگیری پیچ ها بر روی صفحه ی سر و محل سخت کننده ها فرم مشخصی به صفحه ی سر می دهد ، روابط طراحی ورق های سر بسیار ساده می گردند .

لازم به تذکر است که در به دست آوردن ضخامت صفحات سر به روش خمیری بار هر پیچ را باید برابر ظرفیت کشش نهایی ان ها با نیروی به دست امده از لنگر نهایی ( لنگر الاستیک با ضریب ۱٫۷ ) در نظر گرفت .