مقاطع مختلف ستون

مقطع مناسب برای ستون به عوامل مختلفی نظیر محاسبات، روش های اجرا و حتی شرایط بازار بستگی دارد، بنابراین نوع ستون ها را می توان از یک پروفیل تک مانند IPB و یا ترکیبی از چند پروفیل انتخاب نمود .

ستون نیروهای وارد بر ساختمان را به فنداسیون منتقل می کند، صفحات تقویتی به منظور افزایش ظرفیت باربری ستون مورد استفاده قرارمی گیرند و ابعاد این صفحات با توجه به محاسبات فنی تعیین می شود.

پروفیل هایی که به عنوان ستون مورد استفاده قرار می گیرند را به همراه مقاطع آن ها نشان می دهد.

  • IPB
  • قوطی پروفیل(مربع شکل)
  • قوطی پروفیل(مستطیل شکل)
  • ستون مرکب ( ۲IPE+2PL )
  • ستون مرکب ( ۳IPE+2PL )
  • لوله
  • ستون مرکب ( ۴L+PL)
  • ستون مرکب( ۲IPB+2PL)

ساخت ستون های مرکب (مقاطع مرکب)

امروزه با افزایش تعداد طبقات و وزن ساختمان ها معمولاً از ترکیب دو یاچند پروفیل برای ساخت ستون استفاده می شود. در ساخت ستون های مرکب از نیم رخ های مختلفی استفاده می شود. در این جا به روش ساخت ستون های مرکب با استفاده از پروفیل های I شکل که بیشترین کاربرد را دارد اشاره می شود.

حتما بخوانید : ۹ کاربرد اصلی قوطی ستونی که باید بدانید

الف :  اتصال دو پروفیل به هم (دوبله کردن)

پروفیل های مورد نظر را کنار هم و روی سکوی کار قرار داده و برای جلوگیری از پیچش، ابتدا، وسط و انتهای آنها را در هر دو طرف خال جوش می زنند سپس جوشکاری را

طبق مشخصاتی که در نقشه داده می شود انجام می دهند.

در صورتی که به جوش سرتاسری ستون نیاز نباشد و یا در نقشه های محاسباتی مشخصات دیگری ذکر نشده باشد حداقل مشخصات جوش به ترتیب زیر باید رعایت گردد.

L -1 طول بست: حداقل طول وصله بایستی برابر با فاصله مرکز تا مرکز دو نیم رخ باشد.

b -2 عرض بست : حداقل عرض بست

۳ –  ۴۲ درصد طول آن انتخاب شود و ضخامت آن نبایستی کمتر از ۴۰ / ۱ طول تسمه انتخاب گردد.

۴- در ابتدا و انتهای ستون حتماً از ورقی با طول حداقل برابرِ عرض ستون استفاده شود.

۵- در محل اتصال تیر به ستون نیز از ورق تقویتی با ابعاد کافی روی بال ستون استفاده شود.

ب : اتصال دو پروفیل همراه با قیدهای موازی و مورب

در اتصال ستون ها به فاصله معینی از یکدیگر قرار می گیرند و به وسیله بست های افقی یا مورب به هم وصل می شوند. لازم به تذکر است که بست های مورب که شکل های مثلثی به وجود
می آورند نسبت به بست های افقی مقاوم ترند.

اتصال دو پروفیل همراه با قیدهای موازی و مورب

رعایت نکات زیر در استفاده از این ستون ها خصوصاً ستون های دارای بست افقی ضروری است.

۱ : در تمام لبه های دارای سطح تماس وصله با نیم رخ ها، عمل جوشکاری طبق مشخصات فنی انجام شود (مجموع طول خط جوش در هر طرف تمسه نباید از طول تسمه کمتر شود).

۲ :  ابعاد و فاصله ی قیدها بر اساس محاسبات فنی تعیین می شود.

۳ : در ابتدا و انتهای ستون حتماً از ورقی با طول حداقل برابر فاصله محور به محور ستون، استفاده شود تا علاوه بر تقویت پایه، محل مناسبی جهت اتصال بادبندها و سایر اتصالات باشد .

۴ : در محل اتصال تیرها به ستون از ورق تقویتی با ابعاد کافی روی بال ستون استفاده شود.

۵ : فاصله ی بین تسمه ها(L 1 )طوری انتخاب شود که طول آزاد ستون در حد فاصل قیدهای دو انتهای ستون حداقل به سه قسمت مساوی تقسیم شود یا این که محاسبات فنی اندازه ی دیگری را کمتر از اندازه فوق بدهد.

ستون مرکب با بست مورب به همراه ستون مرکب با بست موازی

ج : اتصال دو پروفیل با دو ورق سرتاسری

برای تقویت بیشتر ستون های مرکب می توان از ورق های سراسری به جای قیدهای موازی و مورب استفاده نمود در استفاده از چنین مقاطعی ستون ها به صورت چسبیده به هم و یا با فاصله ازیکدیگر مورد استفاده قرارمی گیرند.

L1 : طول جوش در دو انتهای ستون بر اساس محاسبات فنی تعیین می شود و بُعد جوش حداقل ۰٫۷t می باشد که t ضخامت ورق است.

L2 : طول جوش های میانی حداقل برابر ۱۰t می باشد و حداقل بُعد جوش بر اساس ملاحظات آئین نامه ای بدست می آید.

e :فاصله بین جوهای میانی حداقل برابر ۳۰ سانتی متر می باشد.