میلگرد دورپیچ ها

میلگرد دورپیچ : تاثیر کاربرد مارپیچ ها در ستون ها در افزایش مقاومت بتن داخل هسته ، زمانیکه پوسته بتنی خارج از هسته در اثر تغییر شکل و یا بار زیاد خرد شده و جدا شود ، بخوبی مشاهده شده است .

حداقل آرماتور مارپیچ ارائه شده در این بند از آیین نامه به این منظور است که مقاومت باربری اضافی برای ستون های بارگذاری شده بدون خروج از محور ، چنان تامین شود که در صورت خرد شدن پوسته بتنی مشکلی برای ان ها ایجاد نشود .

آزمایش ها نشان داده اند که ستون هایی با مقدار آرماتور پیچ ارائه شده در آیین نامه ، مقاومت و شکل پذیری قابل توجهی دارند .

در طراحی میلگرد دورپیچ های اعضای فشاری علاوه بر مراعات ضوابط مقالات گذشته باید ضوابط زیر را هم در نظر گرفت :

 • دورپیچ ها باید از میلگرد پیوسته ساخته شود و روش ساخت آن ها طوری باشد که جا به جایی و نصب آن ها بدون اعوجاج و تغییر ابعاد میسر باشد .
 • قطر میلگرد های مصرفی در دورپیچ نباید از ۶ میلی متر کمتر باشد .
 • در هر گام دورپیچ فاصله آزاد بین میلگرد ها نباید از ۷۵ میلی متر بیشتر و از ۲۵ میلی متر کمتر باشد .
 • گام دورپیچ نباید از یک ششم قطر هسته بتنی داخل دورپیچ تجاوز کند .
 • در هر طبقه ، دورپیچ باید از روی پی یا دال تا تراز پایین ترین میلگرد های طبقه فوقانی ادامه یابد.
 •  در صورتی که تیر ها یا دستک هایی از همه طرف به ستون اتصال نداشته باشد ، باید از محل توقف دورپیچ تا کف دال یا کتیبه سر ستون تعدادی خاموت قرار داد .
 • در ستون های قارچی با سر ستون ، دورپیچ باید تا ارتفاعی ادامه یابد که در آن قطر یا پهنای سرستون دو برابر قطر یا پهنای ستون باشد .
 • دورپیچ باید با فاصله نگهدار های مناسب در جای خود تنظیم و تثبیت شود .
 • در صورتی که قطر میلگرد دورپیچ کمتر از ۱۶ میلی متر باشد ، تعداد فاصله نگهدار ها نباید کمتر از از مقادیر الف تا پ این بند ، اختیار شود :
 1. الف ) دو عدد برای دورپیچ با قطر کمتر از ۵۰۰ میلی متر
 2. ب ) سه عدد برای دورپیچ با قطر ۵۰۰تا ۷۵۰ میلی متر
 3. پ)چهار عدد برای دورپیچ با قطر بیشتر از ۷۵۰ میلی متر
 • در صورتی که قطر میلگرد دورپیچ کمتر از ۱۶ میلی متر نباشدد ، تعداد فاصله نگهدار ها نباید کمتر از مقادیر الف و ب این بند ، اختیار شود :
 1. الف ) سه عدد برای دورپیچ با قطر مساوی یا کمتر از ۶۰۰ میلی متر
 2. ب ) چهار عدد برای دورپیچ با قطر بیشتر از ۶۰۰ میلی متر
 • مهار کردن دورپیچ با ۱٫۵ دور پیچیدن اضافی میلگرد در انتهای قطعه تامین می شود .
 • نسبت حجمی آرماتور دورپیچ به حجم کل هسته

برای خرید و مشاوره رایگان در رابطه با قیمت میلگرد نیشابور لطفا روی آن کلیک کنید و یا با شماره ۰۲۱۸۶۰۷۳۰۰۰ تماس بگیرید.