فولاد ساختمانی چگونه تهیه می شود ؟ برای تهیه فولاد ساختمانی ، فولاد یا آهن مذاب را در قالب هایی ریخته و از آن شمش هایی می سازند و سپس به کارگاه غلطک کاری حرکت داده و در دستگاه های مخصوص دوباره گرم نموده و به اشکال مورد لزوم غلطک کاری می شود عمل