توضیح انواع درب و پنجره آهنی درب و پنجره آهنی : پنجره قسمتی از یک دیوار است که امکان ورود و خروج نور ازطریق شیشه های شفاف یا نیمه شفاف حاصل  میکند. این وظیفه  اولیه پنجره با نصب جام شیشه در قالب پنجره به انجام می رسد . این