توضیح لوله جدار چاه لوله جدار چاه :جلوگیری از ریزش دیواره ی چاه جدا سازی طبقات مختلف آب، نفت و گاز در مخزن جلوگیری از آشفته شدن جریان در چاه محافظت از ابزار درون چاهی لوله مغزی که پس از پایان حفاری کار گذاشته می‌شود جلوگیری از ورود شن‌ها از