مثال قطعه ساخته شده با آرماتور و بتن مثال قطعه ساخته شده با آرماتور و بتن که در این مقاله آورده ایم : تیر بتونی چراغ برق یک قطعه دال ۱-تیر بتونی چراغ برق برای تهیه یک تیر بتونی مورد استفاده در