فلز ساختمانی و تعریف آن فلز ساختمانی : بشر از دیرباز با فلزات گوناگون آشنا بوده و از آن ها برای ساخت نیزه و دیگر ابزارهای دست ساز استفاده می کرده است. به طوری که اولین نشانه های استفاده از فلزات در ابزار سازی، در میان سومریان و مصریان به سال