توضیحات مرتبط با نبشی و ناودانی نبشی و ناودانی : در این قسمت ابتدا در مورد نبشی توضیحی آورده ایم . نبشی نبشی مقطعی است که در سازه های متفاوت مورد استفاده قرار می گیرد. نبشی از مهمترین پروفیل های ساختمانی می باشد