نصب ستون فلزی چگونه است ؟ برای نصب ستون فلزی ، ستون ها را می توان از تیر آهن بال پهن صنعتی با ضخامت هاص بارکش به صورت یک تکه ابتیاع نمود و یا از دو قطعه تیرآهن ساختمانی یا آهن ناودانی محاسبه شده با جوش دادن تکه های ارتباطی بین دو قطعه آهن