سپری

توضیح سپری

سپری ها در دو نوع به شرح زیر هستند.

سپری‌هایی که قاعده آنها دو برابر ارتفاعشان است و سپری‌ هایی که ارتفاع و قاعده آنها با هم برابرند.

مصارف این نیمرخ در کارهای ساختمانی مشابه مصارف نبشی است.

سپری

سپری (کارخانه تهران)

ردیفمحصولمحصولسایزکارخانهطولقیمت(ریال)تغییرات قیمت
1سپری آهنیسپری آهنی3تهران6205500up0.24%
2سپری آهنیسپری آهنی4تهران6205500up0.24%
3سپری آهنیسپری آهنی5تهران6205500up0.24%
4سپری آهنیسپری آهنی6تهران6205500up0.24%
5سپری آهنیسپری آهنی8تهران6205500up0.24%

سپری اسپیرال

ردیفنام محصولنام محصولسایزبرندطول شاخهواحدمحل تحویلقیمت
1سپریسپری3اسپیرال6 متریکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
2سپریسپری4اسپیرال6 متریکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید

سپری شکفته

ردیفنشم محصولسپریسایزبرندطول شاخهمحل تحویلواحدقیمت
1سپریسپری5شکفته6 متریکارخانهکیلوگرمتماس تلفنی
2سپریسپری4شکفته6 متریکارخانهکیلوگرمتماس تلفنی

سپری نورد سجاد

ردیفنام محصولنام محصولسایزبرندطول شاخهواحدمحل تحویلقیمتتغییرات قیمت
1سپریسپری4نورد سجاد6 متریکیلوگرمبنگاه تهران138500 down-0.72%
2سپریسپری4نورد سجاد6 متریکیلوگرمکارخانهتماس بگیریدdown-6.42%
3سپریسپری5نورد سجاد6 متریکیلوگرمکارخانهتماس بگیریدdown
4سپریسپری5نورد سجاد6 متریکیلوگرمبنگاه تهران 138500down
5سپریسپری6نورد سجاد6 متریکیلوگرمکارخانهتماس بگیریدdown
6سپریسپری6نورد سجاد6 متریکیلوگرمبنگاه تهران138500down
7سپریسپری3نورد سجاد6 متریکیلوگرمکارخانهتماس بگیریدdown