سپری

توضیح سپری

سپری ها در دو نوع به شرح زیر هستند.

سپری‌هایی که قاعده آنها دو برابر ارتفاعشان است و سپری‌ هایی که ارتفاع و قاعده آنها با هم برابرند.

مصارف این نیمرخ در کارهای ساختمانی مشابه مصارف نبشی است.

سپری

سپری (کارخانه تهران)

ردیفمحصولسایزکارخانهطولقیمت(ریال)
1سپری آهنی3تهران664500
2سپری آهنی4تهران664500
3سپری آهنی5تهران664500
4سپری آهنی6تهران664500
5سپری آهنی8تهران664500