سپری

توضیح سپری

سپری ها در دو نوع به شرح زیر هستند.

سپری‌هایی که قاعده آنها دو برابر ارتفاعشان است و سپری‌ هایی که ارتفاع و قاعده آنها با هم برابرند.

مصارف این نیمرخ در کارهای ساختمانی مشابه مصارف نبشی است.

سپری

سپری (کارخانه تهران)

ردیفمحصولمحصولسایزکارخانهطولقیمت(ریال)تغییرات قیمت
1سپری آهنیسپری آهنی3تهران6تماس تلفنیup13.70%
2سپری آهنیسپری آهنی4تهران683000up13.70%
3سپری آهنیسپری آهنی5تهران683000up13.51%
4سپری آهنیسپری آهنی6تهران684000up
5سپری آهنیسپری آهنی8تهران6تماس تلفنیup

سپری اسپیرال

ردیفنام محصولنام محصولسایزبرندطول شاخهواحدمحل تحویلقیمت
1سپریسپری3اسپیرال6 متریکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
2سپریسپری4اسپیرال6 متریکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید

سپری شکفته

ردیفنشم محصولسپریسایزبرندطول شاخهمحل تحویلواحدقیمت
1سپریسپری5شکفته6 متریکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
2سپریسپری4شکفته6 متریکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید

سپری نورد سجاد

ردیفنام محصولنام محصولسایزبرندطول شاخهواحدمحل تحویلقیمتتغییرات قیمت
1سپریسپری4نورد سجاد6 متریکیلوگرمبنگاه تهران830000.00%
2سپریسپری4نورد سجاد6 متریکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید0.00%
3سپریسپری5نورد سجاد6 متریکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید0.00%
4سپریسپری5نورد سجاد6 متریکیلوگرمبنگاه تهران83000
5سپریسپری6نورد سجاد6 متریکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
6سپریسپری6نورد سجاد6 متریکیلوگرمبنگاه تهران84000
7سپریسپری3نورد سجاد6 متریکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید