لوله مبلی

عنوان محصولطول (متر)ضخامت(میل)وزن (کیلوگرم)محل بارگیریقیمتتاریخ
لوله مبلی ۲۵ خاور صنعت (۰/۵میل) 6 0.5 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:05
لوله مبلی ۲۲ خاور صنعت (۰/۵میل) 6 0.5 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:05
لوله مبلی ۲۰ خاور صنعت (۰/۵میل) 6 0.5 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:05
لوله مبلی ۱۶ خاور صنعت (۰/۵میل) 6 0.5 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:05
لوله مبلی ۱۳ خاور صنعت (۰/۵میل) 6 0.5 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:05
لوله مبلی ۱۰خاور صنعت (۰/۵میل) 6 0.5 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:05
عنوان محصولطول (متر)ضخامت(میل)وزن (کیلوگرم)محل بارگیریقیمتتاریخ
لوله مبلی ۶۰ خاور صنعت (۰/۹میل) 6 0.9 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:05
لوله مبلی ۵۰ خاور صنعت (۰/۹میل) 6 0.9 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:05
لوله مبلی ۴۸ خاور صنعت (۰/۹میل) 6 0.9 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:05
لوله مبلی ۴۵ خاور صنعت (۰/۹میل) 6 0.9 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:05
لوله مبلی ۴۲ خاور صنعت (۰/۹میل) 6 0.9 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:05
لوله مبلی ۳۸ خاور صنعت (۰/۹میل) 6 0.9 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:05
لوله مبلی ۳۵ خاور صنعت (۰/۹میل) 6 0.9 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:05
لوله مبلی ۳۲ خاور صنعت (۰/۹میل) 6 0.9 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:05
لوله مبلی ۲۵ خاور صنعت (۰/۹میل) 6 0.9 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:05
لوله مبلی ۲۲ خاور صنعت (۰/۹میل) 6 0.9 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:05
لوله مبلی ۲۰ خاور صنعت (۰/۹میل) 6 0.9 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:05
لوله مبلی ۱۸ خاور صنعت (۰/۹میل) 6 0.9 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:05
لوله مبلی ۱۶ خاور صنعت (۰/۹میل) 6 0.9 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:05
لوله مبلی ۱۳ خاور صنعت (۰/۹میل) 6 0.9 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:05
لوله مبلی ۱۰ خاور صنعت (۰/۹میل) 6 0.9 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:05
عنوان محصولطول (متر)ضخامت(میل)وزن (کیلوگرم)محل بارگیریقیمتتاریخ
لوله مبلی ۴۸ خاور صنعت (۱میل) 6 1 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:07
لوله مبلی ۴۵ خاور صنعت (۱میل) 6 1 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:07
لوله مبلی ۴۲ خاور صنعت (۱میل) 6 1 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:07
لوله مبلی ۳۸ خاور صنعت (۱میل) 6 1 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:07
لوله مبلی ۳۵ خاور صنعت (۱میل) 6 1 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:07
لوله مبلی ۳۲ خاور صنعت (۱میل) 6 1 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:07
لوله مبلی ۲۵ خاور صنعت (۱میل) 6 1 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:07
لوله مبلی ۲۲ خاور صنعت (۱میل) 6 1 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:07
لوله مبلی ۲۰ خاور صنعت (۱میل) 6 1 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:07
لوله مبلی ۱۸ خاور صنعت (۱میل) 1 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:07
لوله مبلی ۱۶ خاور صنعت (۱میل) 6 1 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:07
لوله مبلی ۱۳ خاور صنعت (۱میل) 6 1 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:07
لوله مبلی ۱۰ خاور صنعت (۱میل) 6 1 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:07
عنوان محصولطول (متر)ضخامت(میل)وزن (کیلوگرم)محل بارگیریقیمتتاریخ
لوله مبلی ۶۰ خاور صنعت (۱/۲۵ میل) 6 1.25 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:07
لوله مبلی ۵۴ خاور صنعت (۱/۲۵ میل) 6 1.25 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:07
لوله مبلی ۵۰ خاور صنعت (۱/۲۵ میل) 6 1.25 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:07
لوله مبلی ۴۸ خاور صنعت (۱/۲۵ میل) 6 1.25 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:07
لوله مبلی ۴۵ خاور صنعت (۱/۲۵ میل) 6 1.25 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:07
لوله مبلی ۴۲ خاور صنعت (۱/۲۵ میل) 6 1.25 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:07
لوله مبلی ۳۸ خاور صنعت (۱/۲۵ میل) 6 1.25 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:07
لوله مبلی ۳۲ خاور صنعت (۱/۲۵ میل) 6 1.25 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:07
لوله مبلی ۲۸ خاور صنعت (۱/۲۵ میل) 6 1.25 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:07
لوله مبلی ۲۵ خاور صنعت (۱/۲۵ میل) 6 1.25 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:07
لوله مبلی ۲۲ خاور صنعت (۱/۲۵ میل) 6 1.25 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:07
لوله مبلی ۲۰ خاور صنعت (۱/۲۵ میل) 6 1.25 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:07
عنوان محصولطول (متر)ضخامت(میل)وزن (کیلوگرم)محل بارگیریقیمتتاریخ
لوله مبلی ۶۳/۵ خاور صنعت (۱/۵ میل) 6 1.5 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:07
لوله مبلی ۶۰ خاور صنعت (۱/۵ میل) 6 1.5 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:07
لوله مبلی ۵۴ خاور صنعت (۱/۵ میل) 6 1.5 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:07
لوله مبلی ۵۰ خاور صنعت (۱/۵ میل) 6 1.5 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:07
لوله مبلی ۴۸ خاور صنعت (۱/۵ میل) 6 1.5 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:07
لوله مبلی ۴۵ خاور صنعت (۱/۵ میل) 6 1.5 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:07
لوله مبلی ۴۲ خاور صنعت (۱/۵ میل) 6 1.5 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:07
لوله مبلی ۳۸ خاور صنعت (۱/۵ میل) 6 1.5 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:07
لوله مبلی ۳۵ خاور صنعت (۱/۵ میل) 6 1.5 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:07
لوله مبلی ۳۲ خاور صنعت (۱/۵ میل) 6 1.5 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:07
لوله مبلی ۲۵ خاور صنعت (۱/۵ میل) 6 1.5 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:07
لوله مبلی ۲۲ خاور صنعت (۱/۵ میل) 6 1.5 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:07
لوله مبلی ۲۰ خاور صنعت (۱/۵ میل) 6 1.5 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:07
عنوان محصولطول (متر)ضخامت(میل)وزن (کیلوگرم)محل بارگیریقیمتتاریخ
لوله مبلی ۶۰ خاور صنعت (۷۰ میل) 6 70 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:12
لوله مبلی ۴۲ خاور صنعت (۷۰ میل) 6 70 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:12
لوله مبلی ۳۸ خاور صنعت (۷۰ میل) 6 70 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:12
لوله مبلی ۳۵ خاور صنعت (۷۰ میل) 6 70 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:12
لوله مبلی ۳۲ خاور صنعت (۷۰ میل) 6 70 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:12
لوله مبلی ۲۵ خاور صنعت (۷۰ میل) 6 70 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:12
لوله مبلی ۲۲ خاور صنعت (۷۰ میل) 6 70 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:12
لوله مبلی ۲۰ خاور صنعت (۷۰ میل) 6 70 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:12
لوله مبلی ۱۸ خاور صنعت (۷۰ میل) 6 70 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:12
لوله مبلی ۱۶ خاور صنعت (۷۰ میل) 6 70 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:12
لوله مبلی ۱۳ خاور صنعت (۷۰ میل) 6 70 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:12
لوله مبلی ۱۰ خاور صنعت (۷۰ میل) 6 70 کارخانه 310,000 1400-11-04 15:12
عنوان محصولطول (متر)ضخامت(میل)وزن (کیلوگرم)محل بارگیریقیمتتاریخ
لوله مبلی ۳۲ درپاد تبریز 6 0.7 کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 15:13
لوله مبلی ۲۰ درپاد تبریز 6 0.7 کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 15:13
لوله مبلی ۱۸ درپاد تبریز 6 0.7 کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 15:13
لوله مبلی ۱۶ درپاد تبریز 6 0.7 کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 15:13
لوله مبلی ۱۳ درپاد تبریز 6 0.7 کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 15:13
عنوان محصولطول (متر)ضخامت(میل)وزن (کیلوگرم)محل بارگیریقیمتتاریخ
لوله مبلی ۴۸ موفق تهران 6 1.5_0.7 کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 15:13
لوله مبلی ۴۲ موفق تهران 6 1.5_0.7 کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 15:13
لوله مبلی ۳۲ موفق تهران 6 1.5_0.7 کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 15:13
لوله مبلی ۲۵ موفق تهران 6 1.5_0.7 کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 15:13
لوله مبلی ۲۰ موفق تهران 6 1.5_0.7 کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 15:13
لوله مبلی ۱۶ موفق تهران 6 1.5_0.7 کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 15:13
لوله مبلی ۱۳ موفق تهران 6 1.5_0.7 کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 15:13

سوالات متداول

فروش لوله توسط شما به چه صورت است؟
به صورت شاخه ای در انبار و به صورت عمده از درب کارخانه فروخته میشود(حداقل سفارش به صورت شاخه ای می باشد)
آیا لوله با ضخامت های گوناگون در کارخانه ها تولید میشود؟
بله به طور معمول از ضخامت 0/6 تا 8میل در کارخانه های نورد لوله و پروفیل تولید می شود.
چه لوله هایی در بازارآهن موجود است ؟
انواع لوله های سیاه,گالوانیزه,مانیسمان و لوله های جدار چاه در بازارآهن موجود است.


محصولات

درباره ما واتساپ تماس با ما تلگرام اینستاگرام
0
سوالتان را از ما بپرسید
با کارشناسان فروش تهران آهن در واتس اپ به صورت شبانه روزی در تماس باشید