میلگرد

عنوان محصولسایزطول (متر)استانداردواحدنوعکارخانهمحل بارگیریقیمتتاریخ
میلگرد آجدار کاشان سایز 40( A3) 40 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار کاشان کارخانه 152,000 1400-11-04 12:15
میلگرد آجدار کاشان سایز 36 (A3) 36 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار کاشان کارخانه 152,000 1400-11-04 12:15
میلگرد آجدار کاشان سایز 32 (A3) 32 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار کاشان کارخانه 152,000 1400-11-04 12:15
میلگرد آجدار کاشان سایز 28 (A3 ) 28 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار کاشان کارخانه 152,000 1400-11-04 12:15
میلگرد آجدار کاشان سایز 25 (A3) 25 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار کاشان کارخانه 152,000 1400-11-04 12:15
میلگرد آجدار کاشان سایز 22(A3) 22 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار کاشان کارخانه 152,000 1400-11-04 12:15
میلگرد آجدار کاشان سایز 20(A3) 20 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار کاشان کارخانه 152,000 1400-11-04 12:15
میلگرد آجدار کاشان سایز 18( A3) 18 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار کاشان کارخانه 152,000 1400-11-04 12:15
میلگرد آجدار کاشان سایز 16 (A3) 16 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار کاشان کارخانه 152,000 1400-11-04 12:15
میلگرد آجدار کاشان سایز14(A3) 14 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار کاشان کارخانه 152,000 1400-11-04 12:15
میلگرد آجدار کاشان سایز 12(A3) 12 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار کاشان کارخانه 160,000 1400-11-04 12:15
میلگرد آجدار کاشان سایز 10(A3) 10 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار کاشان کارخانه 160,000 1400-11-04 12:15
میلگرد آجدار کاشان سایز 8 (A3) 8 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار کاشان کارخانه 164,000 1400-11-04 12:15
میلگرد۲۸ ارگ تبریز 28 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار ارگ تبریز کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:21
میلگرد۲۵ ارگ تبریز 25 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار ارگ تبریز کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:21
میلگرد۲۲ ارگ تبریز 22 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار ارگ تبریز کارخانه 149,000 1400-11-04 12:21
میلگرد۲۰ ارگ تبریز 20 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار بافق یزد کارخانه 149,000 1400-11-04 12:21
میلگرد ۱۸ ارگ تبریز 18 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار ارگ تبریز کارخانه 149,000 1400-11-04 12:21
میلگرد ۱۶ ارگ تبریز 16 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار ارگ تبریز کارخانه 149,000 1400-11-04 12:21
میلگرد ۱۴ ارگ تبریز 14 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار ارگ تبریز کارخانه 149,000 1400-11-04 12:21
میلگرد ۱۲ ارگ تبریز 10 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار ارگ تبریز کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:21
میلگرد ۱۰ ارگ تبریز 10 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار ارگ تبریز کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:21
میلگرد آجدار ۲۲ راستین آستارا 22 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار راستین آستارا کارخانه 151,000 1400-11-04 12:09
میلگرد آجدار ۲۰ راستین آستارا 20 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار راستین آستارا کارخانه 151,000 1400-11-04 12:09
میلگرد آجدار ۱۸ راستین آستارا 18 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار راستین آستارا کارخانه 151,000 1400-11-04 12:09
میلگرد آجدار ۱۶ راستین آستارا 16 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار راستین آستارا کارخانه 151,000 1400-11-04 12:09
میلگرد آجدار ۱۴ راستین آستارا 14 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار راستین آستارا کارخانه 151,000 1400-11-04 12:09
میلگرد آجدار ۱۲ راستین آستارا 12 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار حسن رود کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:09
میلگرد آجدار ۳۲ حسن رود 32 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار حسن رود کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 14:33
میلگرد آجدار ۲۲ حسن رود 22 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار حسن رود کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 14:33
میلگرد آجدار ۲۰ حسن رود 20 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار حسن رود کارخانه 152,000 1400-11-04 14:15
میلگرد آجدار ۱۸ حسن رود 18 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار حسن رود کارخانه 152,000 1400-11-04 14:15
میلگرد آجدار ۱۶ حسن رود 16 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار حسن رود کارخانه 152,000 1400-11-04 14:15
میلگرد آجدار ۱۴ حسن رود 14 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار حسن رود کارخانه 152,000 1400-11-04 14:15
میلگرد آجدار ۱۲ حسن رود 12 12 A2 کیلوگرم میلگرد آجدار حسن رود کارخانه 156,000 1400-11-04 14:15
میلگرد آجدار ۲۵ ابهر 25 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار ابهر کارخانه 150,000 1400-11-04 11:58
میلگرد آجدار ۱۰ حسن رود 10 12 A2 کیلوگرم میلگرد آجدار حسن رود کارخانه 157,000 1400-11-04 14:15
میلگرد آجدار۸ حسن رود 8 12 A2 کیلوگرم میلگرد آجدار حسن رود کارخانه 160,000 1400-11-04 14:15
میلگرد آجدار ۲۲ ابهر 22 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار ابهر کارخانه 150,000 1400-11-04 11:58
میلگرد آجدار ۲۰ ابهر 20 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار بافق یزد کارخانه 150,000 1400-11-04 11:58
میلگرد آجدار ۱۸ ابهر 18 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار بافق یزد کارخانه 150,000 1400-11-04 11:58
میلگرد آجدار ۱۶ ابهر 16 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار ابهر کارخانه 150,000 1400-11-04 11:58
میلگرد آجدار ۱۴ ابهر 14 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار بافق یزد کارخانه 150,000 1400-11-04 11:58
میلگرد آجدار ۱۲ ابهر 12 12 A2 کیلوگرم میلگرد آجدار بافق یزد کارخانه 150,000 1400-11-04 11:58
میلگرد آجدار ۱۰ ابهر 10 12 A2 کیلوگرم میلگرد آجدار ابهر کارخانه 155,000 1400-11-04 11:58
میلگرد آجدار ۸ ابهر 8 12 A2 کیلوگرم میلگرد آجدار ابهر کارخانه 157,000 1400-11-04 11:58
میلگرد آجدار ۳۲بافق یزد 32 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار بافق یزد کارخانه 148,500 1400-11-04 11:59
میلگرد آجدار ۲۸ بافق یزد 25 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار بافق یزد کارخانه 148,500 1400-11-04 11:59
میلگرد آجدار ۲۵ بافق یزد 25 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار بافق یزد کارخانه 148,500 1400-11-04 11:59
میلگرد آجدار ۲۲ بافق یزد 22 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار بافق یزد کارخانه 148,500 1400-11-04 11:59
میلگرد آجدار ۲۰ بافق یزد 20 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار بافق یزد کارخانه 148,500 1400-11-04 11:59
میلگرد آجدار ۱۸ بافق یزد 18 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار بافق یزد کارخانه 148,500 1400-11-04 11:59
میلگرد آجدار ۱۶ بافق یزد 16 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار بافق یزد کارخانه 150,000 1400-11-04 11:59
میلگرد آجدار ۱۴ بافق یزد 14 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار بافق یزد کارخانه 150,000 1400-11-04 11:59
میلگرد آجدار ۱۲ بافق یزد 12 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار بافق یزد کارخانه 154,500 1400-11-04 11:59
میلگرد آجدار ۱۰ بافق یزد 10 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار بافق یزد کارخانه 155,500 1400-11-04 11:59
میلگرد آجدار ۸ بافق یزد 8 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار بافق یزد کارخانه 160,500 1400-11-04 11:59
میلگرد آجدار۳۲ جهان فولاد سیرجان 32 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 13:58
میلگرد آجدار۲۸ جهان فولاد سیرجان 28 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان کارخانه 146,000 1400-11-04 12:00
میلگرد آجدار۲۵ جهان فولاد سیرجان 25 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان کارخانه 146,000 1400-11-04 12:00
میلگرد آجدار۲۲ جهان فولاد سیرجان 22 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان کارخانه 146,000 1400-11-04 12:00
میلگرد آجدار۲۰ جهان فولاد سیرجان 20 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان کارخانه 146,000 1400-11-04 12:00
میلگرد آجدار۱۸ جهان فولاد سیرجان 18 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان کارخانه 146,000 1400-11-04 12:00
میلگرد آجدار ۳۲ امیرکبیر 32 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار امیر کبیر کارخانه 151,500 1400-11-04 13:55
میلگرد آجدار۲۵ امیرکبیر 25 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار امیر کبیر کارخانه 151,500 1400-11-04 13:55
میلگرد آجدار۱۶ جهان فولاد سیرجان 16 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان کارخانه 146,000 1400-11-04 12:00
میلگرد آجدار۱۴ جهان فولاد سیرجان 14 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان کارخانه 148,000 1400-11-04 12:00
میلگرد آجدار۱۲ جهان فولاد سیرجان 12 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان کارخانه 153,000 1400-11-04 12:00
میلگرد آجدار ۲۸ امیرکبیر 28 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار امیر کبیر کارخانه 151,500 1400-11-04 13:55
میلگرد آجدار۱۰ جهان فولاد سیرجان 10 12 A2 کیلوگرم میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 13:58
میلگرد آجدار ۲۲ امیرکبیر 22 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار امیر کبیر بنگاه تهران 153,000 1400-11-04 13:55
میلگرد آجدار۱۸ امیرکبیر 18 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار امیر کبیر بنگاه تهران 153,000 1400-11-04 13:55
میلگرد آجدار۸ جهان فولاد سیرجان 8 12 A2 کیلوگرم میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 13:58
میلگرد آجدار۱۶ امیرکبیر 16 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار امیر کبیر بنگاه تهران 153,000 1400-11-04 13:55
میلگرد آجدار ۱۶ امیرکبیر 16 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار امیر کبیر کارخانه 151,500 1400-11-04 13:55
میلگرد آجدار ۱۴ امیرکبیر 14 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار امیر کبیر کارخانه 151,500 1400-11-04 13:55
میلگرد آجدار ۱۰ امیرکبیر 10 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار امیر کبیر کارخانه 157,000 1400-11-04 13:55
میلگرد آجدار۳۲ آناهیتا گیلان 32 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار آناهیتا گیلان کارخانه 154,000 1400-11-04 09:53
میلگرد آجدار۲۸ آناهیتا گیلان 28 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار آناهیتا گیلان کارخانه 154,000 1400-11-04 09:53
میلگرد آجدار۲۵ آناهیتا گیلان 25 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار آناهیتا گیلان کارخانه 154,000 1400-11-04 09:53
میلگرد آجدار ۲۵ خلیج فارس 25 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار خلیج فارس کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:04
میلگرد آجدار ۱۶ خلیج فارس 16 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار خلیج فارس کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:04
میلگرد آجدار ۱۴ خلیج فارس 14 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار خلیج فارس کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:04
میلگرد آجدار۲۲ آناهیتا گیلان 22 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار آناهیتا گیلان کارخانه 154,000 1400-11-04 09:55
میلگرد آجدار۲۰ آناهیتا گیلان 20 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار آناهیتا گیلان کارخانه 154,000 1400-11-04 09:55
میلگرد آجدار۱۸ آناهیتا گیلان 18 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار آناهیتا گیلان کارخانه 154,000 1400-11-04 09:55
میلگرد آجدار۱۶ آناهیتا گیلان 16 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار آناهیتا گیلان کارخانه 154,000 1400-11-04 09:55
میلگرد آجدار۱۴ آناهیتا گیلان 14 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار آناهیتا گیلان کارخانه 154,000 1400-11-04 09:56
میلگرد آجدار ۲۰ معراج کرد کوی 20 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار معراج کردکوی کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:17
میلگرد آجدار ۱۸ معراج کرد کوی 18 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار معراج کردکوی کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:17
میلگرد آجدار۱۲ آناهیتا گیلان 12 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار آناهیتا گیلان کارخانه 158,000 1400-11-04 09:58
میلگرد آجدار ۱۶ معراج کرد کوی 16 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار معراج کردکوی کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:17
میلگرد آجدار۱۰ آناهیتا گیلان 10 12 A2 کیلوگرم میلگرد آجدار آناهیتا گیلان کارخانه 158,000 1400-11-04 09:58
میلگرد آجدار ۱۴ معراج کرد کوی 14 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار معراج کردکوی کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:17
میلگرد آجدار ۱۲ معراج کرد کوی 12 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار معراج کردکوی کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:17
میلگرد آجدار ۱۲ نورد گرم سمنان 12 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار نورد گرم سمنان کارخانه 155,000 1400-11-04 12:18
میلگرد آجدار ۱۰ نورد گرم سمنان 16 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار نورد گرم سمنان کارخانه 156,000 1400-11-04 12:18
میلگرد آجدار ۸ نورد گرم سمنان 8 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار نورد گرم سمنان کارخانه 164,000 1400-11-04 12:18
میلگرد آجدار۸ آناهیتا گیلان 8 12 A2 کیلوگرم میلگرد آجدار آناهیتا گیلان کارخانه 160,000 1400-11-04 10:01
میلگرد آجدار ۳۲ قائم 32 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار قائم کارخانه 150,000 1400-11-04 10:08
میلگرد آجدار ۲۸ قائم 28 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار قائم کارخانه 150,500 1400-11-04 10:09
میلگرد آجدار ۲۵ قائم 25 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار قائم کارخانه 150,000 1400-11-04 10:10
میلگرد آجدار ۲۲ قائم 22 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار قائم کارخانه 150,000 1400-11-04 10:11
میلگرد آجدار ۲۰ قائم 20 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار قائم کارخانه 150,000 1400-11-04 10:12
میلگرد آجدار ۱۸قائم 18 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار قائم کارخانه 150,000 1400-11-04 10:12
میلگرد آجدار ۱۶قائم 16 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار قائم کارخانه 150,000 1400-11-04 10:12
میلگرد آجدار ۱۴قائم 14 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار قائم کارخانه 150,000 1400-11-04 10:13
میلگرد آجدار ۱۲قائم 12 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار قائم کارخانه 152,000 1400-11-04 10:14
میلگرد آجدار۳۲ نیشابور 32 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار نیشابور کارخانه 149,500 1400-11-04 13:52
میلگرد آجدار۲۸ نیشابور 28 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار نیشابور کارخانه 149,500 1400-11-04 13:52
میلگرد آجدار۲۵ نیشابور 25 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار نیشابور کارخانه 149,500 1400-11-04 13:52
میلگرد آجدار۲۲ نیشابور 22 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار نیشابور کارخانه 149,500 1400-11-04 13:52
میلگرد آجدار۲۰ نیشابور 20 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار نیشابور کارخانه 149,500 1400-11-04 13:52
میلگرد آجدار۱۸ نیشابور 18 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار نیشابور کارخانه 149,500 1400-11-04 13:52
میلگرد آجدار ۱۰ نیشابور 32 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار نیشابور بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 13:52
میلگردآجدار ۳۲ سرمد ابرکوه 32 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار ابرکوه یزد کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 14:13
میلگردآجدار ۲۸ سرمد ابرکوه 28 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار ابرکوه یزد کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 14:13
میلگردآجدار ۲۵ سرمد ابرکوه 25 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار ابرکوه یزد کارخانه 146,500 1400-11-04 10:21
میلگردآجدار ۲۲ سرمد ابرکوه 22 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار ابرکوه یزد کارخانه 146,500 1400-11-04 10:21
میلگردآجدار ۲۰ سرمد ابرکوه 20 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار ابرکوه یزد کارخانه 146,500 1400-11-04 10:21
میلگردآجدار ۱۸ سرمد ابرکوه 18 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار ابرکوه یزد کارخانه 146,500 1400-11-04 10:21
میلگردآجدار ۱۶ سرمد ابرکوه 16 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار ابرکوه یزد کارخانه 147,500 1400-11-04 10:22
میلگردآجدار ۱۴ سرمد ابرکوه 14 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار ابرکوه یزد کارخانه 147,500 1400-11-04 10:22
میلگردآجدار ۱۲ سرمد ابرکوه 12 1.5 ، 3 ، 6 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار ابرکوه یزد کارخانه 150,000 1400-11-04 10:22
میلگردآجدار۱۰ سرمد ابرکوه 10 12 A3 میلگرد آجدار ابرکوه یزد کارخانه 152,000 1400-11-04 10:23
میلگردآجدار۳۲فولاد اروند 32 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار فولاد اروند کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:24
میلگردآجدار۲۵فولاد اروند 25 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار فولاد اروند کارخانه 149,500 1400-11-04 12:23
میلگردآجدار۲۲فولاد اروند 22 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار فولاد اروند کارخانه 149,500 1400-11-04 12:23
میلگردآجدار۲۰فولاد اروند 20 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار فولاد اروند کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 10:24
میلگردآجدار ۱۸فولاد اروند 18 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار فولاد اروند کارخانه 149,500 1400-11-04 12:23
میلگردآجدار ۱۶فولاد اروند 16 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار فولاد اروند کارخانه 149,500 1400-11-04 12:23
میلگردآجدار ۱۴فولاد اروند 14 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار فولاد اروند کارخانه 149,500 1400-11-04 12:23
میلگرد آجدار ۲۵حدید سیرجان 25 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار حدید سیرجان کارخانه 153,500 1400-11-04 12:01
میلگردآجدار ۱۲فولاد اروند 12 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار فولاد اروند کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:24
میلگرد آجدار ۲۲حدید سیرجان 22 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار حدید سیرجان کارخانه 153,500 1400-11-04 12:01
میلگرد آجدار ۲۰حدید سیرجان 20 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار حدید سیرجان کارخانه 153,500 1400-11-04 12:01
میلگردآجدار ۱۰فولاد اروند 10 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار فولاد اروند کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:24
میلگرد آجدار ۱۸حدید سیرجان 18 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار حدید سیرجان کارخانه 153,500 1400-11-04 12:01
میلگرد آجدار ۱۶حدید سیرجان 16 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار حدید سیرجان کارخانه 153,500 1400-11-04 12:01
میلگرد آجدار ۱۴حدید سیرجان 14 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار حدید سیرجان کارخانه 153,500 1400-11-04 12:01
میلگرد آجدار ۱۲ حدید سیرجان 12 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار حدید سیرجان کارخانه 155,500 1400-11-04 12:01
میلگرد آجدار ۱۰حدید سیرجان 10 12 A2 کیلوگرم میلگرد آجدار حدید سیرجان کارخانه 155,500 1400-11-04 12:01
میلگردآجدار۲۸ جهان فولاد غرب 28 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار جهان فولاد غرب کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:00
میلگردآجدار۲۲ جهان فولاد غرب 22 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار جهان فولاد غرب کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:00
میلگرد آجدار ۸ حدید سیرجان 8 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار حدید سیرجان کارخانه 156,500 1400-11-04 12:01
میلگردآجدار۲۰ جهان فولاد غرب 20 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار جهان فولاد غرب کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:00
میلگردآجدار۱۸ جهان فولاد غرب 18 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار جهان فولاد غرب کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:00
میلگردآجدار۱۶ جهان فولاد غرب 16 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار جهان فولاد غرب کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:00
میلگرد آجدار ۲۸راد همدان 28 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار راد همدان کارخانه 156,700 1400-11-04 12:08
میلگردآجدار۱۴ جهان فولاد غرب 14 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار جهان فولاد غرب کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:00
میلگرد آجدار ۱۴ راد همدان 14 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار راد همدان کارخانه 156,200 1400-11-04 12:08
میلگردآجدار۱۲ جهان فولاد غرب 12 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار جهان فولاد غرب کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:00
میلگرد آجدار ۱۲راد همدان 12 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار راد همدان کارخانه 157,200 1400-11-04 12:08
میلگرد آجدار ۸ راد همدان 8 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار راد همدان کارخانه 163,200 1400-11-04 12:08
میلگرد آجدار۲۲ آریاذوب 22 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار آریا ذوب کارخانه 150,000 1400-11-04 14:08
میلگرد آجدار۲۰ آریاذوب 20 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار آریا ذوب کارخانه 150,000 1400-11-04 14:08
میلگرد آجدار۱۸ آریاذوب 18 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار آریا ذوب کارخانه 150,000 1400-11-04 14:08
میلگرد آجدار۱۶ آریاذوب 16 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار آریا ذوب کارخانه 150,000 1400-11-04 14:08
میلگرد آجدار۱۴ آریاذوب 14 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار آریا ذوب کارخانه 150,000 1400-11-04 14:08
میلگرد آجدار۱۲ آریاذوب 12 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار آریا ذوب کارخانه 153,000 1400-11-04 14:08
میلگرد آجدار۱۰ آریاذوب 10 12 A2 کیلوگرم میلگرد آجدار آریا ذوب کارخانه 153,000 1400-11-04 14:08
میلگرد آجدار۸ آریاذوب 8 12 A2 کیلوگرم میلگرد آجدار آریا ذوب کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 14:10
میلگرد آجدار۸ فولاد سپهر ایرانیان 8 12 A2 کیلوگرم میلگرد آجدار سپهر ایرانیان کارخانه 159,500 1400-11-04 12:13
میلگرد آجدار ۲۵ راد همدان 25 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار راد همدان کارخانه 156,700 1400-11-04 12:08
میلگرد آجدار ۲۲ راد همدان 22 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار راد همدان کارخانه 156,200 1400-11-04 12:08
میلگرد آجدار۱۲ قزوین 12 12 A2 کیلوگرم میلگرد آجدار قزوین کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:15
میلگرد آجدار ۲۰ راد همدان 20 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار راد همدان کارخانه 156,200 1400-11-04 12:08
میلگرد آجدار ۱۰ قزوین 10 12 A2 کیلوگرم میلگرد آجدار قزوین کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:15
میلگرد آجدار ۱۸ راد همدان 18 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار راد همدان کارخانه 156,200 1400-11-04 12:08
میلگرد آجدار ۸ قزوین 8 12 A2 کیلوگرم میلگرد آجدار قزوین کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:15
میلگرد آجدار ۱۰ راد همدان 10 12 A2 کیلوگرم میلگرد آجدار راد همدان کارخانه 159,700 1400-11-04 12:08
میلگرد آجدار۲۵فایکو 25 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار فایکو بنگاه تهران 148,500 1400-11-04 12:12
میلگرد آجدار۲۲فایکو 22 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار فایکو کارخانه 148,500 1400-11-04 12:12
میلگرد آجدار۲۰فایکو 20 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار فایکو کارخانه 148,500 1400-11-04 12:12
میلگرد آجدار۱۸فایکو 18 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار فایکو کارخانه 148,500 1400-11-04 12:12
میلگرد آجدار ۱۶فایکو 16 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار فایکو کارخانه 148,500 1400-11-04 12:12
میلگرد آجدار ۱۴فایکو 14 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار فایکو کارخانه 148,500 1400-11-04 12:12
میلگرد آجدار ۱۲فایکو 12 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار فایکو کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 14:40
میلگرد آجدار۲۸درپاد تبریز 28 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار درپاد تبریز کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 14:11
میلگرد آجدار۲۵درپاد تبریز 25 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار درپاد تبریز کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 14:11
میلگرد آجدار۲۲درپاد تبریز 22 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار درپاد تبریز کارخانه 152,500 1400-11-04 14:10
میلگرد آجدار۲۰درپاد تبریز 20 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار درپاد تبریز کارخانه 152,500 1400-11-04 14:10
میلگرد آجدار۱۸درپاد تبریز 18 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار درپاد تبریز کارخانه 152,500 1400-11-04 14:10
میلگرد آجدار۱۶درپاد تبریز 16 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار درپاد تبریز کارخانه 152,500 1400-11-04 14:10
میلگرد آجدار۱۴درپاد تبریز 14 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار درپاد تبریز کارخانه 152,500 1400-11-04 14:10
میلگرد آجدار۱۲درپاد تبریز 12 12 A2 کیلوگرم میلگرد آجدار درپاد تبریز کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 14:11
میلگرد آجدار۱۰درپاد تبریز 10 12 A2 کیلوگرم میلگرد آجدار درپاد تبریز کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 14:11
میلگرد آجدار۸درپاد تبریز 8 12 A2 کیلوگرم میلگرد آجدار درپاد تبریز کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 14:11
میلگردآجدار۲۸ذوب و نوردکرمان 28 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار ذوب نورد کرمان کارخانه تماس بگیرید 1400-11-03 13:52
میلگردآجدار۲۵ذوب و نوردکرمان 25 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار ذوب نورد کرمان کارخانه 144,000 1400-11-03 13:52
میلگردآجدار۲۲ذوب و نوردکرمان 22 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار ذوب نورد کرمان کارخانه 144,000 1400-11-03 13:52
میلگردآجدار20ذوب و نوردکرمان 20 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار ذوب نورد کرمان کارخانه 144,000 1400-11-03 13:52
میلگردآجدار۱۸ذوب و نوردکرمان 18 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار ذوب نورد کرمان کارخانه 144,000 1400-11-03 13:52
میلگردآجدار۱۶ذوب و نوردکرمان 16 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار ذوب نورد کرمان کارخانه 144,000 1400-11-03 13:52
میلگردآجدار۱۴ذوب و نوردکرمان 14 12 A2 کیلوگرم میلگرد آجدار ذوب نورد کرمان کارخانه 144,000 1400-11-03 13:52
میلگرد آجدار ۳۲ذوب آهن اصفهان 32 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 14:49
میلگرد آجدار ۲۸ذوب آهن اصفهان 28 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 14:49
میلگرد آجدار ۲۵ذوب آهن اصفهان 25 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان کارخانه 148,500 1400-11-04 12:06
میلگرد آجدار ۲۲ذوب آهن اصفهان 22 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان کارخانه 148,500 1400-11-04 12:06
میلگرد آجدار ۲۰ذوب آهن اصفهان 20 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان کارخانه 149,000 1400-11-04 12:06
میلگرد آجدار ۱۸ذوب آهن اصفهان 18 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان کارخانه 148,500 1400-11-04 13:48
میلگرد آجدار ۱۶ذوب آهن اصفهان 16 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 14:49
میلگرد آجدار ۱۲ذوب آهن اصفهان 12 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 14:49
میلگرد آجدار ۲۸ زاگرس شهرکرد 28 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:09
میلگرد آجدار ۲۵ زاگرس شهرکرد 25 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس کارخانه 148,000 1400-11-04 12:09
میلگرد آجدار ۲۲ زاگرس شهرکرد 22 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس کارخانه 148,000 1400-11-04 12:09
میلگرد آجدار ۲۰ زاگرس شهرکرد 20 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس کارخانه 148,000 1400-11-04 12:09
میلگرد آجدار ۱۸زاگرس شهرکرد 18 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس کارخانه 148,000 1400-11-04 12:09
میلگرد آجدار ۱۶زاگرس شهرکرد 16 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس کارخانه 148,000 1400-11-04 12:09
میلگرد آجدار ۱۴زاگرس شهرکرد 14 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس کارخانه 148,000 1400-11-04 12:09
میلگرد آجدار ۱۲زاگرس شهر کرد 12 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:09
میلگرد آجدار ۱۰زاگرس شهرکرد 10 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:09
میلگرد آجدار۳۲شاهین بناب 32 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار شاهین بناب کارخانه 151,500 1400-11-04 12:11
میلگرد آجدار ۲۸شاهین بناب 28 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار شاهین بناب کارخانه 151,500 1400-11-04 12:11
میلگرد آجدار ۲۵شاهین بناب 25 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار شاهین بناب کارخانه 151,500 1400-11-04 12:11
میلگرد آجدار ۲۲شاهین بناب 22 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار شاهین بناب کارخانه 151,500 1400-11-04 12:11
میلگرد آجدار ۱۸شاهین بناب 18 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار شاهین بناب کارخانه 151,500 1400-11-04 12:11
میلگرد آجدار ۱۶شاهین بناب 16 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار شاهین بناب کارخانه 151,500 1400-11-04 12:11
میلگرد آجدار ۱۴شاهین بناب 16 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار شاهین بناب کارخانه 151,500 1400-11-04 12:11
میلگرد آجدار ۱۲شاهین بناب 12 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار شاهین بناب کارخانه 154,500 1400-11-04 12:11
میلگرد آجدار ۱۰شاهین بناب 10 12 A2 کیلوگرم میلگرد آجدار میانه کارخانه 154,500 1400-11-04 12:11
میلگرد آجدار ۸شاهین بناب 8 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار شاهین بناب کارخانه 157,500 1400-11-04 12:11
میلگرد آجدار ۱۶ راد همدان 16 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار راد همدان کارخانه 156,200 1400-11-04 12:08
میلگرد آجدار32کاوه تیکمه داش 32 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش کارخانه 152,500 1400-11-04 12:16
میلگرد آجدار۲۸ آریان فولاد 28 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار آریان فولاد کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 14:34
میلگرد آجدار۲۸کاوه تیکمه داش 28 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش کارخانه 152,500 1400-11-04 12:16
میلگرد آجدار۲۵ آریان فولاد 25 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار آریان فولاد کارخانه 152,000 1400-11-04 14:04
میلگرد آجدار۲۵کاوه تیکمه داش 25 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش کارخانه 152,500 1400-11-04 12:16
میلگرد آجدار۲۲ آریان فولاد 22 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار آریان فولاد کارخانه 152,000 1400-11-04 14:04
میلگرد آجدار۲۲کاوه تیکمه داش 22 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش کارخانه 152,500 1400-11-04 12:16
میلگرد آجدار۲۰ آریان فولاد 20 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار آریان فولاد کارخانه 152,000 1400-11-04 14:04
میلگرد آجدار۱۸ آریان فولاد 18 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار آریان فولاد کارخانه 152,000 1400-11-04 14:04
میلگرد آجدار۳۲میانه 32 12 A1 کیلوگرم میلگرد آجدار میانه کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 14:51
میلگرد آجدار۲۰کاوه تیکمه داش 20 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش کارخانه 152,500 1400-11-04 12:16
میلگرد آجدار۱۶ آریان فولاد 16 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار آریان فولاد کارخانه 152,000 1400-11-04 14:04
میلگرد آجدار۲۸میانه 28 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار میانه بنگاه تهران 149,500 1400-11-04 13:46
میلگرد آجدار۱۸کاوه تیکمه داش 18 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش کارخانه 152,500 1400-11-04 12:16
میلگرد آجدار۲۵میانه 25 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار میانه کارخانه 149,500 1400-11-04 13:46
میلگرد آجدار۱۴ آریان فولاد 14 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار آریان فولاد کارخانه 152,000 1400-11-04 14:04
میلگرد آجدار۱۶کاوه تیکمه داش 16 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش کارخانه 152,500 1400-11-04 12:16
میلگرد آجدار۲۲میانه 22 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار میانه کارخانه 149,500 1400-11-04 13:46
میلگرد آجدار۲۰میانه 20 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار میانه کارخانه 149,500 1400-11-04 13:46
میلگرد آجدار۱۴کاوه تیکمه داش 14 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش کارخانه 152,500 1400-11-04 12:16
میلگرد آجدار ۱۸میانه 18 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار میانه کارخانه 150,500 1400-11-04 13:46
میلگرد آجدار ۱۶میانه 16 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار میانه کارخانه 149,500 1400-11-04 13:46
میلگرد آجدار ۱۴میانه 14 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار میانه کارخانه 149,500 1400-11-04 13:46
میلگرد آجدار۱۲آریان فولاد 12 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار آریان فولاد کارخانه 155,000 1400-11-04 14:04
میلگرد آجدار۱۲ آریان فولاد 12 12 A2 کیلوگرم میلگرد آجدار آریان فولاد کارخانه 153,000 1400-11-04 14:04
میلگرد آجدار ۱۲میانه 12 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار میانه کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 14:51
میلگرد آجدار۱۰آریان فولاد 10 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار آریان فولاد کارخانه 154,000 1400-11-04 14:04
میلگرد آجدار۱۰ آریان فولاد 10 12 A2 کیلوگرم میلگرد آجدار آریان فولاد کارخانه 153,000 1400-11-04 14:04
میلگرد آجدار۱۲کاوه تیکمه داش 12 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش کارخانه 153,500 1400-11-04 12:16
میلگرد آجدار۳۲ روهینا 32 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار روهینا کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:09
میلگرد آجدار۱۰کاوه تیکمه داش 10 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش کارخانه 157,500 1400-11-04 12:16
میلگرد آجدار۲۵ روهینا 25 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار روهینا کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:09
میلگرد آجدار۲۲ روهینا 22 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار روهینا کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:09
میلگرد آجدار۱۰کاوه تیکمه داش 10 12 A2 کیلوگرم میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش کارخانه 153,500 1400-11-04 12:16
میلگرد آجدار۲۰ روهینا 20 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار روهینا کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:09
میلگرد آجدار۸کاوه تیکمه داش 8 12 A2 کیلوگرم میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش کارخانه 154,500 1400-11-04 12:16
میلگرد آجدار۱۸ روهینا 18 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار روهینا کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:09
میلگرد آجدار۱۶ روهینا 18 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار روهینا کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:09
میلگرد آجدار۲۸یزد احرامیان 28 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار یزد احرامیان کارخانه 146,000 1400-11-04 12:20
میلگرد آجدار۱۴ روهینا 14 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار روهینا کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:09
میلگرد آجدار۲۵یزد احرامیان 25 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار یزد احرامیان کارخانه 146,000 1400-11-04 12:20
میلگرد آجدار ۱۲روهینا 12 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار روهینا کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:09
میلگرد آجدار۲۲یزد احرامیان 22 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار یزد احرامیان کارخانه 146,000 1400-11-04 12:20
میلگرد آجدار ۱0روهینا 10 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار روهینا کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:09
میلگرد آجدار۸ روهینا 8 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار روهینا کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:09
میلگرد آجدار۱۸یزد احرامیان 18 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار یزد احرامیان کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:20
میلگرد آجدار۱۴یزد احرامیان 12 ، 14 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار یزد احرامیان کارخانه 147,000 1400-11-04 12:20
عنوان محصولسایزطول (متر)استانداردواحدنوعکارخانهمحل بارگیریقیمتتاریخ
میلگرد آجدار۲۲ آریاذوب 22 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار آریا ذوب کارخانه 150,000 1400-11-04 14:08
میلگرد آجدار۲۰ آریاذوب 20 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار آریا ذوب کارخانه 150,000 1400-11-04 14:08
میلگرد آجدار۱۸ آریاذوب 18 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار آریا ذوب کارخانه 150,000 1400-11-04 14:08
میلگرد آجدار۱۶ آریاذوب 16 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار آریا ذوب کارخانه 150,000 1400-11-04 14:08
میلگرد آجدار۱۴ آریاذوب 14 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار آریا ذوب کارخانه 150,000 1400-11-04 14:08
میلگرد آجدار۱۲ آریاذوب 12 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار آریا ذوب کارخانه 153,000 1400-11-04 14:08
میلگرد آجدار۱۰ آریاذوب 10 12 A2 کیلوگرم میلگرد آجدار آریا ذوب کارخانه 153,000 1400-11-04 14:08
میلگرد آجدار۸ آریاذوب 8 12 A2 کیلوگرم میلگرد آجدار آریا ذوب کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 14:10
عنوان محصولسایزطول (متر)استانداردواحدنوعکارخانهمحل بارگیریقیمتتاریخ
میلگرد آجدار۲۸ آریان فولاد 28 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار آریان فولاد کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 14:34
میلگرد آجدار۲۵ آریان فولاد 25 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار آریان فولاد کارخانه 152,000 1400-11-04 14:04
میلگرد آجدار۲۲ آریان فولاد 22 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار آریان فولاد کارخانه 152,000 1400-11-04 14:04
میلگرد آجدار۲۰ آریان فولاد 20 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار آریان فولاد کارخانه 152,000 1400-11-04 14:04
میلگرد آجدار۱۸ آریان فولاد 18 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار آریان فولاد کارخانه 152,000 1400-11-04 14:04
میلگرد آجدار۱۶ آریان فولاد 16 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار آریان فولاد کارخانه 152,000 1400-11-04 14:04
میلگرد آجدار۱۴ آریان فولاد 14 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار آریان فولاد کارخانه 152,000 1400-11-04 14:04
میلگرد آجدار۱۲آریان فولاد 12 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار آریان فولاد کارخانه 155,000 1400-11-04 14:04
میلگرد آجدار۱۲ آریان فولاد 12 12 A2 کیلوگرم میلگرد آجدار آریان فولاد کارخانه 153,000 1400-11-04 14:04
میلگرد آجدار۱۰آریان فولاد 10 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار آریان فولاد کارخانه 154,000 1400-11-04 14:04
میلگرد آجدار۱۰ آریان فولاد 10 12 A2 کیلوگرم میلگرد آجدار آریان فولاد کارخانه 153,000 1400-11-04 14:04
عنوان محصولسایزطول (متر)استانداردواحدنوعکارخانهمحل بارگیریقیمتتاریخ
میلگرد آجدار۳۲ آناهیتا گیلان 32 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار آناهیتا گیلان کارخانه 154,000 1400-11-04 09:53
میلگرد آجدار۲۸ آناهیتا گیلان 28 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار آناهیتا گیلان کارخانه 154,000 1400-11-04 09:53
میلگرد آجدار۲۵ آناهیتا گیلان 25 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار آناهیتا گیلان کارخانه 154,000 1400-11-04 09:53
میلگرد آجدار۲۲ آناهیتا گیلان 22 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار آناهیتا گیلان کارخانه 154,000 1400-11-04 09:55
میلگرد آجدار۲۰ آناهیتا گیلان 20 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار آناهیتا گیلان کارخانه 154,000 1400-11-04 09:55
میلگرد آجدار۱۸ آناهیتا گیلان 18 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار آناهیتا گیلان کارخانه 154,000 1400-11-04 09:55
میلگرد آجدار۱۶ آناهیتا گیلان 16 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار آناهیتا گیلان کارخانه 154,000 1400-11-04 09:55
میلگرد آجدار۱۴ آناهیتا گیلان 14 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار آناهیتا گیلان کارخانه 154,000 1400-11-04 09:56
میلگرد آجدار۱۲ آناهیتا گیلان 12 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار آناهیتا گیلان کارخانه 158,000 1400-11-04 09:58
میلگرد آجدار۱۰ آناهیتا گیلان 10 12 A2 کیلوگرم میلگرد آجدار آناهیتا گیلان کارخانه 158,000 1400-11-04 09:58
میلگرد آجدار۸ آناهیتا گیلان 8 12 A2 کیلوگرم میلگرد آجدار آناهیتا گیلان کارخانه 160,000 1400-11-04 10:01
عنوان محصولسایزطول (متر)استانداردواحدنوعکارخانهمحل بارگیریقیمتتاریخ
میلگرد آجدار ۲۵ ابهر 25 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار ابهر کارخانه 150,000 1400-11-04 11:58
میلگرد آجدار ۲۲ ابهر 22 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار ابهر کارخانه 150,000 1400-11-04 11:58
میلگرد آجدار ۲۰ ابهر 20 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار بافق یزد کارخانه 150,000 1400-11-04 11:58
میلگرد آجدار ۱۸ ابهر 18 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار بافق یزد کارخانه 150,000 1400-11-04 11:58
میلگرد آجدار ۱۶ ابهر 16 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار ابهر کارخانه 150,000 1400-11-04 11:58
میلگرد آجدار ۱۴ ابهر 14 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار بافق یزد کارخانه 150,000 1400-11-04 11:58
میلگرد آجدار ۱۲ ابهر 12 12 A2 کیلوگرم میلگرد آجدار بافق یزد کارخانه 150,000 1400-11-04 11:58
میلگرد آجدار ۱۰ ابهر 10 12 A2 کیلوگرم میلگرد آجدار ابهر کارخانه 155,000 1400-11-04 11:58
میلگرد آجدار ۸ ابهر 8 12 A2 کیلوگرم میلگرد آجدار ابهر کارخانه 157,000 1400-11-04 11:58
عنوان محصولسایزطول (متر)استانداردواحدنوعکارخانهمحل بارگیریقیمتتاریخ
میلگرد آجدار ۳۲ امیرکبیر 32 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار امیر کبیر کارخانه 151,500 1400-11-04 13:55
میلگرد آجدار۲۵ امیرکبیر 25 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار امیر کبیر کارخانه 151,500 1400-11-04 13:55
میلگرد آجدار ۲۸ امیرکبیر 28 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار امیر کبیر کارخانه 151,500 1400-11-04 13:55
میلگرد آجدار ۲۲ امیرکبیر 22 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار امیر کبیر بنگاه تهران 153,000 1400-11-04 13:55
میلگرد آجدار۱۸ امیرکبیر 18 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار امیر کبیر بنگاه تهران 153,000 1400-11-04 13:55
میلگرد آجدار۱۶ امیرکبیر 16 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار امیر کبیر بنگاه تهران 153,000 1400-11-04 13:55
میلگرد آجدار ۱۶ امیرکبیر 16 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار امیر کبیر کارخانه 151,500 1400-11-04 13:55
میلگرد آجدار ۱۴ امیرکبیر 14 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار امیر کبیر کارخانه 151,500 1400-11-04 13:55
میلگرد آجدار ۱۰ امیرکبیر 10 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار امیر کبیر کارخانه 157,000 1400-11-04 13:55
عنوان محصولسایزطول (متر)استانداردواحدنوعکارخانهمحل بارگیریقیمتتاریخ
میلگرد آجدار ۳۲بافق یزد 32 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار بافق یزد کارخانه 148,500 1400-11-04 11:59
میلگرد آجدار ۲۸ بافق یزد 25 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار بافق یزد کارخانه 148,500 1400-11-04 11:59
میلگرد آجدار ۲۵ بافق یزد 25 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار بافق یزد کارخانه 148,500 1400-11-04 11:59
میلگرد آجدار ۲۲ بافق یزد 22 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار بافق یزد کارخانه 148,500 1400-11-04 11:59
میلگرد آجدار ۲۰ بافق یزد 20 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار بافق یزد کارخانه 148,500 1400-11-04 11:59
میلگرد آجدار ۱۸ بافق یزد 18 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار بافق یزد کارخانه 148,500 1400-11-04 11:59
میلگرد آجدار ۱۶ بافق یزد 16 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار بافق یزد کارخانه 150,000 1400-11-04 11:59
میلگرد آجدار ۱۴ بافق یزد 14 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار بافق یزد کارخانه 150,000 1400-11-04 11:59
میلگرد آجدار ۱۲ بافق یزد 12 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار بافق یزد کارخانه 154,500 1400-11-04 11:59
میلگرد آجدار ۱۰ بافق یزد 10 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار بافق یزد کارخانه 155,500 1400-11-04 11:59
میلگرد آجدار ۸ بافق یزد 8 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار بافق یزد کارخانه 160,500 1400-11-04 11:59
عنوان محصولسایزطول (متر)استانداردواحدنوعکارخانهمحل بارگیریقیمتتاریخ
میلگرد آجدار۳۲ جهان فولاد سیرجان 32 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 13:58
میلگرد آجدار۲۸ جهان فولاد سیرجان 28 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان کارخانه 146,000 1400-11-04 12:00
میلگرد آجدار۲۵ جهان فولاد سیرجان 25 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان کارخانه 146,000 1400-11-04 12:00
میلگرد آجدار۲۲ جهان فولاد سیرجان 22 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان کارخانه 146,000 1400-11-04 12:00
میلگرد آجدار۲۰ جهان فولاد سیرجان 20 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان کارخانه 146,000 1400-11-04 12:00
میلگرد آجدار۱۸ جهان فولاد سیرجان 18 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان کارخانه 146,000 1400-11-04 12:00
میلگرد آجدار۱۶ جهان فولاد سیرجان 16 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان کارخانه 146,000 1400-11-04 12:00
میلگرد آجدار۱۴ جهان فولاد سیرجان 14 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان کارخانه 148,000 1400-11-04 12:00
میلگرد آجدار۱۲ جهان فولاد سیرجان 12 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان کارخانه 153,000 1400-11-04 12:00
میلگرد آجدار۱۰ جهان فولاد سیرجان 10 12 A2 کیلوگرم میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 13:58
میلگرد آجدار۸ جهان فولاد سیرجان 8 12 A2 کیلوگرم میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 13:58
عنوان محصولسایزطول (متر)استانداردواحدنوعکارخانهمحل بارگیریقیمتتاریخ
میلگردآجدار۲۸ جهان فولاد غرب 28 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار جهان فولاد غرب کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:00
میلگردآجدار۲۲ جهان فولاد غرب 22 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار جهان فولاد غرب کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:00
میلگردآجدار۲۰ جهان فولاد غرب 20 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار جهان فولاد غرب کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:00
میلگردآجدار۱۸ جهان فولاد غرب 18 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار جهان فولاد غرب کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:00
میلگردآجدار۱۶ جهان فولاد غرب 16 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار جهان فولاد غرب کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:00
میلگردآجدار۱۴ جهان فولاد غرب 14 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار جهان فولاد غرب کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:00
میلگردآجدار۱۲ جهان فولاد غرب 12 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار جهان فولاد غرب کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:00
عنوان محصولسایزطول (متر)استانداردواحدنوعکارخانهمحل بارگیریقیمتتاریخ
میلگرد آجدار ۲۵حدید سیرجان 25 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار حدید سیرجان کارخانه 153,500 1400-11-04 12:01
میلگرد آجدار ۲۲حدید سیرجان 22 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار حدید سیرجان کارخانه 153,500 1400-11-04 12:01
میلگرد آجدار ۲۰حدید سیرجان 20 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار حدید سیرجان کارخانه 153,500 1400-11-04 12:01
میلگرد آجدار ۱۸حدید سیرجان 18 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار حدید سیرجان کارخانه 153,500 1400-11-04 12:01
میلگرد آجدار ۱۶حدید سیرجان 16 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار حدید سیرجان کارخانه 153,500 1400-11-04 12:01
میلگرد آجدار ۱۴حدید سیرجان 14 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار حدید سیرجان کارخانه 153,500 1400-11-04 12:01
میلگرد آجدار ۱۲ حدید سیرجان 12 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار حدید سیرجان کارخانه 155,500 1400-11-04 12:01
میلگرد آجدار ۱۰حدید سیرجان 10 12 A2 کیلوگرم میلگرد آجدار حدید سیرجان کارخانه 155,500 1400-11-04 12:01
میلگرد آجدار ۸ حدید سیرجان 8 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار حدید سیرجان کارخانه 156,500 1400-11-04 12:01
عنوان محصولسایزطول (متر)استانداردواحدنوعکارخانهمحل بارگیریقیمتتاریخ
میلگرد آجدار ۳۲ حسن رود 32 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار حسن رود کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 14:33
میلگرد آجدار ۲۲ حسن رود 22 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار حسن رود کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 14:33
میلگرد آجدار ۲۰ حسن رود 20 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار حسن رود کارخانه 152,000 1400-11-04 14:15
میلگرد آجدار ۱۸ حسن رود 18 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار حسن رود کارخانه 152,000 1400-11-04 14:15
میلگرد آجدار ۱۶ حسن رود 16 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار حسن رود کارخانه 152,000 1400-11-04 14:15
میلگرد آجدار ۱۴ حسن رود 14 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار حسن رود کارخانه 152,000 1400-11-04 14:15
میلگرد آجدار ۱۲ حسن رود 12 12 A2 کیلوگرم میلگرد آجدار حسن رود کارخانه 156,000 1400-11-04 14:15
میلگرد آجدار ۱۰ حسن رود 10 12 A2 کیلوگرم میلگرد آجدار حسن رود کارخانه 157,000 1400-11-04 14:15
میلگرد آجدار۸ حسن رود 8 12 A2 کیلوگرم میلگرد آجدار حسن رود کارخانه 160,000 1400-11-04 14:15
عنوان محصولسایزطول (متر)استانداردواحدنوعکارخانهمحل بارگیریقیمتتاریخ
میلگرد آجدار ۲۵ خلیج فارس 25 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار خلیج فارس کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:04
میلگرد آجدار ۱۶ خلیج فارس 16 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار خلیج فارس کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:04
میلگرد آجدار ۱۴ خلیج فارس 14 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار خلیج فارس کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:04
عنوان محصولسایزطول (متر)استانداردواحدنوعکارخانهمحل بارگیریقیمتتاریخ
میلگرد آجدار۲۸درپاد تبریز 28 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار درپاد تبریز کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 14:11
میلگرد آجدار۲۵درپاد تبریز 25 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار درپاد تبریز کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 14:11
میلگرد آجدار۲۲درپاد تبریز 22 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار درپاد تبریز کارخانه 152,500 1400-11-04 14:10
میلگرد آجدار۲۰درپاد تبریز 20 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار درپاد تبریز کارخانه 152,500 1400-11-04 14:10
میلگرد آجدار۱۸درپاد تبریز 18 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار درپاد تبریز کارخانه 152,500 1400-11-04 14:10
میلگرد آجدار۱۶درپاد تبریز 16 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار درپاد تبریز کارخانه 152,500 1400-11-04 14:10
میلگرد آجدار۱۴درپاد تبریز 14 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار درپاد تبریز کارخانه 152,500 1400-11-04 14:10
میلگرد آجدار۱۲درپاد تبریز 12 12 A2 کیلوگرم میلگرد آجدار درپاد تبریز کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 14:11
میلگرد آجدار۱۰درپاد تبریز 10 12 A2 کیلوگرم میلگرد آجدار درپاد تبریز کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 14:11
میلگرد آجدار۸درپاد تبریز 8 12 A2 کیلوگرم میلگرد آجدار درپاد تبریز کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 14:11
عنوان محصولسایزطول (متر)استانداردواحدنوعکارخانهمحل بارگیریقیمتتاریخ
میلگرد آجدار ۳۲ذوب آهن اصفهان 32 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 14:49
میلگرد آجدار ۲۸ذوب آهن اصفهان 28 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 14:49
میلگرد آجدار ۲۵ذوب آهن اصفهان 25 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان کارخانه 148,500 1400-11-04 12:06
میلگرد آجدار ۲۲ذوب آهن اصفهان 22 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان کارخانه 148,500 1400-11-04 12:06
میلگرد آجدار ۲۰ذوب آهن اصفهان 20 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان کارخانه 149,000 1400-11-04 12:06
میلگرد آجدار ۱۸ذوب آهن اصفهان 18 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان کارخانه 148,500 1400-11-04 13:48
میلگرد آجدار ۱۶ذوب آهن اصفهان 16 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 14:49
میلگرد آجدار ۱۲ذوب آهن اصفهان 12 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 14:49
عنوان محصولسایزطول (متر)استانداردواحدنوعکارخانهمحل بارگیریقیمتتاریخ
میلگردآجدار۲۸ذوب و نوردکرمان 28 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار ذوب نورد کرمان کارخانه تماس بگیرید 1400-11-03 13:52
میلگردآجدار۲۵ذوب و نوردکرمان 25 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار ذوب نورد کرمان کارخانه 144,000 1400-11-03 13:52
میلگردآجدار۲۲ذوب و نوردکرمان 22 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار ذوب نورد کرمان کارخانه 144,000 1400-11-03 13:52
میلگردآجدار20ذوب و نوردکرمان 20 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار ذوب نورد کرمان کارخانه 144,000 1400-11-03 13:52
میلگردآجدار۱۸ذوب و نوردکرمان 18 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار ذوب نورد کرمان کارخانه 144,000 1400-11-03 13:52
میلگردآجدار۱۶ذوب و نوردکرمان 16 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار ذوب نورد کرمان کارخانه 144,000 1400-11-03 13:52
میلگردآجدار۱۴ذوب و نوردکرمان 14 12 A2 کیلوگرم میلگرد آجدار ذوب نورد کرمان کارخانه 144,000 1400-11-03 13:52
عنوان محصولسایزطول (متر)استانداردواحدنوعکارخانهمحل بارگیریقیمتتاریخ
میلگرد آجدار ۲۸راد همدان 28 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار راد همدان کارخانه 156,700 1400-11-04 12:08
میلگرد آجدار ۱۴ راد همدان 14 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار راد همدان کارخانه 156,200 1400-11-04 12:08
میلگرد آجدار ۱۲راد همدان 12 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار راد همدان کارخانه 157,200 1400-11-04 12:08
میلگرد آجدار ۸ راد همدان 8 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار راد همدان کارخانه 163,200 1400-11-04 12:08
میلگرد آجدار ۲۵ راد همدان 25 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار راد همدان کارخانه 156,700 1400-11-04 12:08
میلگرد آجدار ۲۲ راد همدان 22 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار راد همدان کارخانه 156,200 1400-11-04 12:08
میلگرد آجدار ۲۰ راد همدان 20 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار راد همدان کارخانه 156,200 1400-11-04 12:08
میلگرد آجدار ۱۸ راد همدان 18 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار راد همدان کارخانه 156,200 1400-11-04 12:08
میلگرد آجدار ۱۰ راد همدان 10 12 A2 کیلوگرم میلگرد آجدار راد همدان کارخانه 159,700 1400-11-04 12:08
میلگرد آجدار ۱۶ راد همدان 16 12 A3 کیلوگرم میلگرد آجدار راد همدان کارخانه 156,200 1400-11-04 12:08

سوالات متداول

نهایت مقدار بارگیری میلگرد از کارخانه چقدر می باشد ؟
حداقل حدود 15 تن می باشد
چه نوع میلگرد هایی جزو پر کاربردترین میلگرد ها به حساب می آیند؟
مصرف میلگردهایی از جمله a3, a2 بیشتر است.
هر کدام در چه بخش هایی استفاده میشوند؟
مصرف میلگرد a2 ,a3 بیشتر در مصارف ساختمانی است میلگرد a3 نرم تر و قابل انعطاف تر است,میلگرد a3 از استحکام بیشتری برخوردار است.
تفاوت میلگرد ها در چیست؟
تفاوت میلگرد a3 ,a2 می باشد با چشم ظاهر امکان دیدن نیست بلکه بسته به استاندارد تولید شده آن است که سختی آن را مشخص می کند
میزان خرید بار تا چه حد امکان پذیر است؟
میزان خرید از حداقل ترین مقدار یعنی شاخه ای تا بیشترین مقدار یعنی تناژ امکان پذیر می باشد.


محصولات

درباره ما واتساپ تماس با ما تلگرام اینستاگرام
0
سوالتان را از ما بپرسید
با کارشناسان فروش تهران آهن در واتس اپ به صورت شبانه روزی در تماس باشید