تسمه

عنوان محصولعرض(میل)ضخامت(میل)آلیاژمحل بارگیریقیمتتاریخ
تسمه ماشینکاری (۳میل) 50 3 ST37 بنگاه تهران 247,000 1400-11-04 14:19
تسمه ماشینکاری (۳میل) 45 3 ST37 بنگاه تهران 247,000 1400-11-04 14:19
تسمه ماشینکاری (۳میل) 35 3 ST37 بنگاه تهران 247,000 1400-11-04 14:19
تسمه ماشینکاری (۳میل) 25 3 ST37 بنگاه تهران 247,000 1400-11-04 14:19
تسمه ماشینکاری(۳میل) - 3 ST37 بنگاه تهران 247,000 1400-11-04 14:19
تسمه ماشینکاری (۳میل) 20 3 ST37 بنگاه تهران 247,000 1400-11-04 14:19
تسمه ماشینکاری (۳میل) 40 3 ST37 بنگاه تهران 247,000 1400-11-04 14:19
تسمه ماشینکاری(۳میل) 30 3 ST37 بنگاه تهران 247,000 1400-11-04 14:19
تسمه ماشین کاری (۳میل) 25 3 ST37 بنگاه تهران 247,000 1400-11-04 14:19
عنوان محصولطول (متر)عرض(میل)ضخامت(میل)آلیاژمحل بارگیریقیمتتاریخ
تسمه نوردی(۶متر) 6 60 5 ST33 بنگاه تهران 153,000 1400-11-04 14:19
تسمه نوردی(۶متر) 6 50 5 ST33 بنگاه تهران 153,000 1400-11-04 14:19
تسمه نوردی(۶متر) 6 40 5 ST33 بنگاه تهران 153,000 1400-11-04 14:19
تسمه نوردی(۶متر) 6 20 5 ST33 بنگاه تهران 153,000 1400-11-04 14:19
تسمه نوردی(۶متر) 6 25 5 ST33 بنگاه تهران 153,000 1400-11-04 14:19
تسمه نوردی(۶متر) 6 30 5 ST33 بنگاه تهران 153,000 1400-11-04 14:19
عنوان محصولسایزوضعیتمحل بارگیریقیمتتاریخ
چهارپهلو ترانس ۲۰*۲۰ 20*20 ترانس بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 14:20
چهارپهلو ترانس ۱۸*۱۸ 18*18 ترانس بنگاه تهران 215,000 1400-11-04 14:20
چهارپهلو ترانس ۱۶*۱۶ 16*16 ترانس بنگاه تهران 215,000 1400-11-04 14:20
چهارپهلو ترانس ۱۴*۱۴ 14*14 ترانس بنگاه تهران 215,000 1400-11-04 14:20
چهارپهلو ترانس ۱۲*۱۲ 12*12 ترانس بنگاه تهران 215,000 1400-11-04 14:20
چهارپهلو ترانس ۱۰*۱۰ 10*10 ترانس بنگاه تهران 215,000 1400-11-04 14:20
چهارپهلو ترانس ۸*۸ 8*8 ترانس بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 14:20
چهارپهلو ترانس ۶*۶ 6*6 ترانس بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 14:20
چهارپهلو ترانس ۵*۵ 5*5 ترانس بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 14:20
چهارپهلو ترانس ۴*۴ 4*4 ترانس بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 14:20
چهارپهلو ۱۲۰*۱۲۰ 120*120 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 14:21
چهارپهلو ۱۲۰*۸۰ 120*80 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 14:21
چهارپهلو ۱۲۰*۵۰ 120*50 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 14:21
چهارپهلو ۱۰۰*۱۰۰ 100*100 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 14:21
چهارپهلو ۹۰*۹۰ 90*90 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 14:21
چهارپهلو ۸۰*۵۰ 80*50 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 14:21
چهارپهلو ۸۰*۸۰ 80*80 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 14:21
چهارپهلو ۷۰*۷۰ 70*70 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 14:21
چهارپهلو ۶۰*۶۰ 60*60 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 14:21
چهارپهلو ۵۰*۵۰ 50*50 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 14:21
چهارپهلو ۴۰*۴۰ 40*40 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 14:21
چهارپهلو ۳۰*۵۰ 30*50 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 14:21
چهارپهلو ۳۰*۳۰ 30*30 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 14:21
چهارپهلو ۲۸*۲۸ 28*28 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 14:21
چهارپهلو ۲۲*۲۲ 22*22 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 14:21
چهارپهلو ۲۰*۲۰ 20*20 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 14:21
چهارپهلو ۱۸*۱۸ 18*18 نرمال بنگاه تهران 167,000 1400-11-04 14:20
چهارپهلو ۱۶*۱۶ 16*16 نرمال بنگاه تهران 167,000 1400-11-04 14:20
چهارپهلو ۱۵*۱۵ 15*15 نرمال بنگاه تهران 167,000 1400-11-04 14:20
چهارپهلو۱۴*۱۴ 15*15 نرمال بنگاه تهران 167,000 1400-11-04 14:20
چهارپهلو۱۲*۱۲ 12*12 نرمال بنگاه تهران 167,000 1400-11-04 14:20
چهارپهلو۱۰*۱۰ 10*10 نرمال بنگاه تهران 167,000 1400-11-04 14:20
عنوان محصولسایزوضعیتمحل بارگیریقیمتتاریخ
چهارپهلو ترانس ۲۰*۲۰ 20*20 ترانس بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 14:20
چهارپهلو ترانس ۱۸*۱۸ 18*18 ترانس بنگاه تهران 215,000 1400-11-04 14:20
چهارپهلو ترانس ۱۶*۱۶ 16*16 ترانس بنگاه تهران 215,000 1400-11-04 14:20
چهارپهلو ترانس ۱۴*۱۴ 14*14 ترانس بنگاه تهران 215,000 1400-11-04 14:20
چهارپهلو ترانس ۱۲*۱۲ 12*12 ترانس بنگاه تهران 215,000 1400-11-04 14:20
چهارپهلو ترانس ۱۰*۱۰ 10*10 ترانس بنگاه تهران 215,000 1400-11-04 14:20
چهارپهلو ترانس ۸*۸ 8*8 ترانس بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 14:20
چهارپهلو ترانس ۶*۶ 6*6 ترانس بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 14:20
چهارپهلو ترانس ۵*۵ 5*5 ترانس بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 14:20
چهارپهلو ترانس ۴*۴ 4*4 ترانس بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 14:20
عنوان محصولسایزوضعیتمحل بارگیریقیمتتاریخ
چهارپهلو ۱۲۰*۱۲۰ 120*120 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 14:21
چهارپهلو ۱۲۰*۸۰ 120*80 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 14:21
چهارپهلو ۱۲۰*۵۰ 120*50 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 14:21
چهارپهلو ۱۰۰*۱۰۰ 100*100 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 14:21
چهارپهلو ۹۰*۹۰ 90*90 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 14:21
چهارپهلو ۸۰*۵۰ 80*50 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 14:21
چهارپهلو ۸۰*۸۰ 80*80 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 14:21
چهارپهلو ۷۰*۷۰ 70*70 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 14:21
چهارپهلو ۶۰*۶۰ 60*60 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 14:21
چهارپهلو ۵۰*۵۰ 50*50 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 14:21
چهارپهلو ۴۰*۴۰ 40*40 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 14:21
چهارپهلو ۳۰*۵۰ 30*50 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 14:21
چهارپهلو ۳۰*۳۰ 30*30 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 14:21
چهارپهلو ۲۸*۲۸ 28*28 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 14:21
چهارپهلو ۲۲*۲۲ 22*22 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 14:21
چهارپهلو ۲۰*۲۰ 20*20 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 14:21
چهارپهلو ۱۸*۱۸ 18*18 نرمال بنگاه تهران 167,000 1400-11-04 14:20
چهارپهلو ۱۶*۱۶ 16*16 نرمال بنگاه تهران 167,000 1400-11-04 14:20
چهارپهلو ۱۵*۱۵ 15*15 نرمال بنگاه تهران 167,000 1400-11-04 14:20
چهارپهلو۱۴*۱۴ 15*15 نرمال بنگاه تهران 167,000 1400-11-04 14:20
چهارپهلو۱۲*۱۲ 12*12 نرمال بنگاه تهران 167,000 1400-11-04 14:20
چهارپهلو۱۰*۱۰ 10*10 نرمال بنگاه تهران 167,000 1400-11-04 14:20

سوالات متداول

سپری در مواردی استفاده میشود؟
برای تولید درپنجره,نماکاری,کلاف بندی و موارد دیگر استفاده می شود.
سایز نرمال برای تولید چه سایزهایی است؟
سپری 6,5,4,3,2 سایز های نرمال بازارآهن برای تولید می باشد.
سپری به چند صورت تولید میشود؟
در کل سپری به شکل T انگلیسی که به دو صورت فابریک و پرسی تولید میشود یا در مقاطع بزرگتر تیرآهن را از طول برش می دهند.
آیا در پهنا و ضخامت های مختلف قابل سفارش است؟
بله بنا به درخواست مشتری قابل تولید است
آیا طول شاخه همه تسمه ها 6 متر است؟
تسمه ماشینکاری 6متری است وتسمه نوردی بین 5 تا6 متر تولید می شود و اصطلاحا نرمال است.


محصولات

درباره ما واتساپ تماس با ما تلگرام اینستاگرام
0
سوالتان را از ما بپرسید
با کارشناسان فروش تهران آهن در واتس اپ به صورت شبانه روزی در تماس باشید