محصولات

قیمت محصولات پر فروش

میلگرد ذوب آهن اصفهان

میلگرد آجدار اصفهان 12
تماس بگیرید
میلگرد آجدار اصفهان 16
171000ریال
میلگرد آجدار اصفهان 18
164500ریال
میلگرد آجدار اصفهان 20
164000ریال
میلگرد آجدار اصفهان 25
165000ریال
میلگرد آجدار اصفهان 28
164000ریال
میلگرد راد همدان

میلگرد آجدار 8
180000ریال
میلگرد آجدار10
178000ریال
میلگرد آجدار12
174500ریال
میلگرد آجدار14
173500ریال
میلگرد آجدار16
173500ریال
میلگرد آجدار18
173500ریال
میلگرد میانه

میلگرد آجدار 12
165500ریال
میلگرد آجدار14
162000ریال
میلگرد آجدار16
162000ریال
میلگرد آجدار18
162000ریال
میلگرد آجدار20
162000ریال
میلگرد آجدار22
162000ریال
میلگرد آجدار قائم

میلگرد آجدار 10
تماس بگیرید
میلگرد آجدار 12
161000ریال
میلگرد آجدار 14
161000ریال
میلگرد آجدار 18
161000ریال
میلگرد آجدار 22
161000ریال
میلگرد آجدار 25
161000ریال
میلگرد آجدار ابهر

میلگرد آجدار 8
164000ریال
میلگرد آجدار 10
162000ریال
میلگرد آجدار 12
160000ریال
میلگرد آجدار 14
159000ریال
میلگرد آجدار 16
159000ریال
میلگرد آجدار 18
159000ریال
میلگرد آجدار نیشابور

میلگرد آجدار 10
تماس بگیرید
میلگرد آجدار 18
161000ریال
میلگرد آجدار 20
161000ریال
میلگرد آجدار 22
161000ریال
میلگرد آجدار 25
161000ریال
میلگرد آجدار 28
161000ریال
تیرآهن ذوب اهن اصفهان

تیرآهن14متر IPE
28700000 ریال
تیرآهن 16 متر IPE
34700000 ریال
تیرآهن 18 متر IPE
38700000 ریال
تیرآهن20 متر IPE
48000000 ریال
تیرآهن 22 متر IPE
54000000 ریال
تیرآهن ماهان

تیرآهن 14 متر IPE
21300000 ریال
تیرآهن 16 متر IPE
29300000
تیرآهن 18 متر IPE
تماس بگیرید
تیرآهن 20 متر IPE
تماس بگیرید
تیرآهن 22 متر IPE
تماس بگیرید
تیرآهن کره

تیرآهن33 متر IPE
تماس بگیرید
تیرآهن 36 متر IPE
تماس بگیرید
تیرآهن 40 متر IPE
تماس بگیرید
تیرآهن 45 متر IPE
تماس بگیرید
تیرآهن 50 متر IPE
تماس بگیرید
تیرآهن روسیه

تیرآهن 33 متر IPE
تماس بگیرید
تیرآهن 35 متر IPE
تماس بگیرید
تیرآهن 40 متر IPE
تماس بگیرید
تیرآهن 45 متر IPE
تماس بگیرید
تیرآهن 50 متر IPE
تماس بگیرید
تیرآهن ترک

تیرآهن 8 متر IPE
تماس بگیرید
تیرآهن 10 متر IPE وزن 100
تماس بگیرید
تیرآهن 10 متر IPEوزن 65
تماس بگیرید
تیرآهن 10 متر IPEوزن 75
تماس بگیرید
تیرآهن 12 متر IPEوزن 80
تماس بگیرید
تیرآهن ترک

تیرآهن33 متر IPE
تماس بگیرید
تیرآهن 36 متر IPE
تماس بگیرید
تیرآهن 40 متر IPE
تماس بگیرید
تیرآهن 45 متر IPE
تماس بگیرید
تیرآهن 50 متر IPE
تماس بگیرید
ورق سیاه فولاد مبارکه

ورق 2ابعاد1500
تماس بگیرید
ورق 3ابعاد1500
201500ریال
ورق 4ابعاد1500
196500 ریال
ورق 5ابعاد1500
204000 ریال
ورق6ابعاد1500
196500ریال
ورق سیاه فولاد مبارکه

ورق 8ابعاد1500
196500 ریال
ورق 10ابعاد1500
201000ریال
ورق 12ابعاد1500
195500 ریال
ورق 15ابعاد1500
195500 ریال
ورق 15ابعاد 6000*1500
195500 ریال
ورق روغنی فولاد مبارکه

ورق 0.4ابعاد1000
تماس بگیرید
ورق0.5ابعاد1000
300000 ریال
ورق 0.6ابعاد1000
276000 ریال
ورق0.8ابعاد1000
273000 ریال
ورق0.9ابعاد1000
278000 ریال
ورق گالوانیزه کاشان

ورق0.3 ابعاد1000
357000 ریال
ورق0.35ابعاد1000
تماس بگیرید
ورق0.4ابعاد1000
338000 ریال
ورق0.45ابعاد1000
322000 ریال
ورق0.5ابعاد1000
305000ریال
ورق گالوانیزه شهر کرد

ورق0.4ابعاد1000
310000 ریال
ورق0.5ابعاد1000
290000 ریال
ورق0.6ابعاد1000
270000 ریال
ورق0.8ابعاد1000
261000 ریال
ورق گالوانیزه شهر کرد

ورق0.9ابعاد1000
261000 ریال
ورق1ابعاد1000
258000 ریال
ورق1.25ابعاد1000
258000 ریال
ورق1.5ابعاد1000
258000 ریال
ورق2ابعاد1000
268000 ریال
پروفیل جهان

پروفیل 2
211000 ریال
پروفیل 2.5
210000 ریال
پروفیل 3
210000 ریال
پروفیل 4
236000 ریال
پروفیل 5 و 6
255000 ریال
پروفیل تهران شرق

پروفیل 2
210000 ریال
پروفیل 2.5
205000 ریال
پروفیل 3
205000 ریال
پروفیل 4
205000 ریال
پروفیل 5 و 6
255000 ریال
پروفیل صابری

پروفیل 2
208000 ریال
پروفیل 2.5
201000 ریال
پروفیل 3
201000 ریال
پروفیل 4
235000 ریال
پروفیل 5 و 6
255000 ریال
پروفیل تهران صدرا

پروفیل 2
209000 ریال
پروفیل 2.5
206000 ریال
پروفیل 3
206000 ریال
پروفیل 4
206000 ریال
پروفیل گل نرده

پروفیل 2
210000 ریال
پروفیل 2.5
200000 ریال
پروفیل 3
تماس بگیرید
پروفیل کیان پرشیا

پروفیل 2
210000 ریال
پروفیل 2.5
200000 ریال
نبشی ناب تبریز

نبشی ناب تبریز 4*40*4
171000 ریال
نبشی ناب تبریز 5*50*50
171000 ریال
نبشی ناب تبریز 6*60*60
169000 ریال
نبشی ناب تبریز 8*80*80
172000 ریال
نبشی ناب تبریز 10*100*100
تماس بگیرید
نبشی جاوید بناب

نبشی جاوید بناب 3*40*40
193000 ریال
نبشی جاوید بناب 4*40*40
177000ریال
نبشی جاوید بناب 4*50*50
180000ریال
نبشی جاوید بناب5*50*50
173000ریال
نبشی جاوید بناب5*60*60
176000 ریال
نبشی منظومه

نبش منظومه 4*40*40
171000 ریال
نبش منظومه 4*50*50
تماس بگیرید
نبش منظومه 5*50*50
163000 ریال
نبش منظومه 6*60*60
163000 ریال
نبش منظومه 8*80*80
163000 ریال
نبشی ظهوریان

نبشی ظهوریان 4*40*40
169000 ریال
نبشی ظهوریان 5*50*50
169000 ریال
نبشی ظهوریان 6*60*60
169000 ریال
نبشی ظهوریان8*80*80
169000 ریال
نبشی ظهوریان 10*100*100
171000ریال
نبشی شکفته

نبشی شکفته 4*40*40
170000ریال
نبشی شکفته 5*50*50
170000ریال
نبشی شکفته 6*60*60
170000ریال
نبشی شکفته 8*80*80
170000ریال
نبشی شکفته 10*100*100
170000ریال
نبشی آریان فولاد

نبشی آریان فولاد 4*40*40
164500ریال
نبشی آریان فولاد 5*50*50
164500ریال
نبشی آریان فولاد 6*60*60
164500ریال
نبشی آریان فولاد 8*80*80
163500ریال
نبشی آریان فولاد 10*100*100
163500ریال
ناودانی ناب تبریز

ناودانی ناب تبریز 6*8
193000 ریال
ناودانی ناب تبریز 6*10
175000 ریال
ناودانی ناب تبریز 6*12
175000 ریال
ناودانی ناب تبریز 6*14
174000 ریال
ناودانی ناب تبریز 6*16
174000 ریال
ناودانی ناب تبریز

ناودانی ناب تبریز 12*8
تماس بگیرید
ناودانی ناب تبریز 12*10
تماس بگیرید
ناودانی ناب تبریز 12*12
تماس بگیرید
ناودانی ناب تبریز 12*14
تماس بگیرید
ناودانی ناب تبریز 12*16
تماس بگیرید
ناودانی البرز غرب

ناودانی البرز غرب 6*8
تماس بگیرید
ناودانی البرز غرب 6*10
تماس بگیرید
ناودانی البرز غرب 6*12
تماس بگیرید
ناودانی البرز غرب 6*14
تماس بگیرید
ناودانی البرز غرب 6*16
تماس بگیرید
ناودانی شکفته

ناودانی شکفته 6*8
175000 ریال
ناودانی شکفته 6*10
175000 ریال
ناودانی شکفته 6*12
تماس بگیرید
ناودانی شکفته 6*14
تماس بگیرید
ناودانی شکفته 6*16
تماس بگیرید
ناودانی شکفته

ناودانی شکفته 12*8
تماس بگیرید
ناودانی شکفته 12*10
تماس بگیرید
ناودانی شکفته12*12
تماس بگیرید
ناودانی شکفته 12*14
تماس بگیرید
ناودانی شکفته12*16
تماس بگیرید
ناودانی الماس یزد

ناودانی الماس یزد 6*8
تماس بگیرید
ناودانی الماس یزد6*10
175000 ریال
ناودانی الماس یزد 6*12
175000 ریال
ناودانی الماس یزد6*14
175000 ریال
ناودانی الماس یزد6*16
تماس بگیرید
تسمه نوردی

تسمه نوردی5*25
180000 ریال
تسمه نوردی5*30
180000 ریال
تسمه نوردی5*40
180000 ریال
تسمه نوردی5*50
180000 ریال
تسمه نوردی5*60
187654 ریال
تسمه ماشین کاری

تسمه ماشین کاری5*25
265000 ریال
تسمه ماشین کاری5*30
265000 ریال
تسمه ماشین کاری5*40
265000 ریال
تسمه ماشین کاری5*50
265000 ریال
تسمه ماشین کاری5*60
265000 ریال
تسمه ماشین کاری

تسمه ماشین کاری6*25
265000 ریال
تسمه ماشین کاری6*30
265000 ریال
تسمه ماشین کاری6*40
265000 ریال
تسمه ماشین کاری6*50
265000 ریال
تسمه ماشین کاری6*60
265000 ریال
تسمه ماشین کاری

تسمه ماشین کاری8*30
270000 ریال
تسمه ماشین کاری8*40
270000 ریال
تسمه ماشین کاری8*50
270000 ریال
تسمه ماشین کاری8*60
270000 ریال
تسمه ماشین کاری8*80
270000 ریال
تسمه ماشین کاری

تسمه ماشین کاری10*40
270000 ریال
تسمه ماشین کاری10*50
270000 ریال
تسمه ماشین کاری10*60
270000 ریال
تسمه ماشین کاری10*80
270000 ریال
تسمه ماشین کاری10*100
270000 ریال
سپری نورد سجاد

سپری نورد سجاد 3
تماس بگیرید
سپری نورد سجاد 4
تماس بگیرید
سپری نورد سجاد 5
تماس بگیرید
سپری نورد سجاد 6
تماس بگیرید
درباره ما واتساپ تماس با ما تلگرام اینستاگرام
0
سوالتان را از ما بپرسید
با کارشناسان فروش تهران آهن در واتس اپ به صورت شبانه روزی در تماس باشید