تهران آهن، مرجع تامین آهن آلات صنعتی، ساختمانی و صنایع

میلگرد اصفهان
محصول
قیمت
میلگرد آجدار اصفهان 12
149000
میلگرد آجدار اصفهان 16
تماس بگیرید
میلگرد آجدار اصفهان 18
تماس بگیرید
میلگرد آجدار اصفهان 20
تماس بگیرید
میلگرد آجدار اصفهان 25
143000 ریال
میلگرد آجدار اصفهان 28
143500 ریال
میلگرد راد همدان
محصول
قیمت
میلگرد آجدار 8
162500ریال
میلگرد آجدار10
160100ریال
میلگرد آجدار12
157600ریال
میلگرد آجدار14
156550ریال
میلگرد آجدار16
156550ریال
میلگرد آجدار18
156550ریال
میلگرد میانه
محصول
قیمت
میلگرد آجدار 12
تماس بگیرید
میلگرد آجدار14
تماس بگیرید
میلگرد آجدار16
152500 ریال
میلگرد آجدار18
152500 ریال
میلگرد آجدار20
152500 ریال
میلگرد آجدار22
152500 ریال
میلگرد آجدار قائم
محصول
قیمت
میلگرد آجدار 10
تماس بگیرید
میلگرد آجدار 12
تماس بگیرید
میلگرد آجدار 16
تماس بگیرید
میلگرد آجدار 18
تماس بگیرید
میلگرد آجدار 22
تماس بگیرید
میلگرد آجدار 25
تماس بگیرید
میلگرد آجدار ابهر
محصول
قیمت
میلگرد آجدار 8
152000ریال
میلگرد آجدار 10
150000ریال
میلگرد آجدار 12
150000ریال
میلگرد آجدار 14
149000ریال
میلگرد آجدار 16
149000ریال
میلگرد آجدار 18
149000ریال
میلگرد آجدار نیشابور
محصول
قیمت
میلگرد آجدار 10
تماس بگیرید
میلگرد آجدار 18
تماس بگیرید
میلگرد آجدار 20
152500ریال
میلگرد آجدار 22
152500ریال
میلگرد آجدار 25
152500ریال
میلگرد آجدار 28
152500ریال
تیرآهن ذوب اهن اصفهان
محصول
قیمت
تیرآهن14متر IPE
24200000 ریال
تیرآهن 16 متر IPE
29600000 ریال
تیرآهن 18 متر IPE
36500000 ریال
تیرآهن20 متر IPE
49100000 ریال
تیرآهن 22 متر IPE
60500000 ریال
تیرآهن فایکو
محصول
قیمت
تیرآهن 14 متر IPE
21000000 ریال
تیرآهن 16 متر IPE
27100000 ریال
تیرآهن 18 متر IPE
تماس بگیرید
تیرآهن 20 متر IPE
44700000 ریال
تیرآهن 22 متر IPE
تماس بگیرید
تیرآهن کره
محصول
قیمت
تیرآهن33 متر IPE
365000 ریال
تیرآهن 36 متر IPE
365000 ریال
تیرآهن 40 متر IPE
365000 ریال
تیرآهن 45 متر IPE
365000 ریال
تیرآهن 50 متر IPE
365000 ریال
تیرآهن روسیه
محصول
قیمت
تیرآهن 33 متر IPE
365000 ریال
تیرآهن 35 متر IPE
365000 ریال
تیرآهن 40 متر IPE
365000 ریال
تیرآهن 45 متر IPE
365000 ریال
تیرآهن 50 متر IPE
365000 ریال
تیرآهن ترک
محصول
قیمت
تیرآهن 8 متر IPE
13000000 ریال
تیرآهن 10 متر IPE وزن 100
30000000 ریال
تیرآهن 10 متر IPEوزن 75
تماس بگیرید
تیرآهن 10 متر IPEوزن 65
21000000 ریال
تیرآهن 12 متر IPE
تماس بگیرید
تیرآهن ترک
محصول
قیمت
تیرآهن33 متر IPE
365000 ریال
تیرآهن 36 متر IPE
365000 ریال
تیرآهن 40 متر IPE
365000 ریال
تیرآهن 45 متر IPE
365000 ریال
تیرآهن 50 متر IPE
365000 ریال
ورق سیاه فولاد مبارکه
محصول
قیمت
ورق 2ابعاد1500
تماس بگیرید
ورق 3ابعاد1500
222120
ورق 4ابعاد1500
224616
ورق 5ابعاد1500
تماس بگیرید
ورق6ابعاد1500
244214
ورق سیاه فولاد مبارکه
محصول
قیمت
ورق 8ابعاد1500
243222
ورق 10ابعاد1500
251277
ورق 12ابعاد1500
تماس بگیرید
ورق 15ابعاد1500
245239
ورق 15ابعاد 6000*1500
تماس بگیرید
ورق روغنی فولاد مبارکه
محصول
قیمت
ورق 0.4ابعاد1000
تماس بگیرید
ورق0.5ابعاد1000
278462
ورق 0.6ابعاد1000
28252
ورق0.8ابعاد1000
273361
ورق0.9ابعاد1000
275410
ورق گالوانیزه کاشان
محصول
قیمت
ورق0.3 ابعاد1000
360000
ورق0.35ابعاد1000
تماس بگیرید
ورق0.4ابعاد1000
339415
ورق0.45ابعاد1000
تماس بگیرید
ورق0.5ابعاد1000
310000
ورق گالوانیزه شهر کرد
محصول
قیمت
ورق0.4ابعاد1000
تماس بگیرید
ورق0.5ابعاد1000
309000
ورق0.6ابعاد1000
298000
ورق0.7ابعاد1000
294000
ورق0.8ابعاد1000
291000
ورق گالوانیزه شهر کرد
محصول
قیمت
ورق0.9ابعاد1000
297000
ورق1ابعاد1000
289000
ورق1.25ابعاد1000
288000
ورق1.5ابعاد1000
289000
ورق2ابعاد1000
280000
پروفیل جهان
محصول
قیمت
پروفیل 2
250000 ریال
پروفیل 2.5
244000 ریال
پروفیل 3
244000 ریال
پروفیل 4
244000 ریال
پروفیل 5 و 6
244000 ریال
پروفیل تهران شرق
محصول
قیمت
پروفیل 2
250000 ریال
پروفیل 2.5
240000 ریال
پروفیل 3
240000 ریال
پروفیل 4
240000 ریال
پروفیل 5 و 6
245000 ریال
پروفیل صابری
محصول
قیمت
پروفیل 2
248000 ریال
پروفیل 2.5
238000 ریال
پروفیل 3
238000 ریال
پروفیل 4
238000 ریال
پروفیل 5 و 6
245000 ریال
تهران صدرا
محصول
قیمت
پروفیل 2
248000 ریال
پروفیل 2.5
238000 ریال
پروفیل 3
238000 ریال
پروفیل 4
238000 ریال
گل نرده
محصول
قیمت
پروفیل 2
250000 ریال
پروفیل 2.5
238000 ریال
پروفیل 3
-
کیان پرشیا
محصول
قیمت
پروفیل 2
248000 ریال
پروفیل 2.5
240000 ریال
نبشی ناب تبریز
محصول
قیمت
نبشی ناب تبریز 4*40*4
142000 ریال
نبشی ناب تبریز 5*50*50
142000 ریال
نبشی ناب تبریز 6*60*60
142000 ریال
نبشی ناب تبریز 8*80*80
142000 ریال
نبشی ناب تبریز 10*100*100
142000 ریال
نبشی جاوید بناب
محصول
قیمت
نبشی جاوید بناب 3*40*40
142900ریال
نبشی جاوید بناب 4*40*40
141200ریال
نبشی جاوید بناب 4*50*50
141200ریال
نبشی جاوید بناب5*50*50
141200ریال
نبشی جاوید بناب5*60*60
141200ریال
نبشی منظومه
محصول
قیمت
نبش منظومه 4*40*40
تماس بگیرید
نبش منظومه 4*50*50
تماس بگیرید
نبش منظومه 5*50*50
140500 ریال
نبش منظومه 6*60*60
تماس بگیرید
نبش منظومه 8*80*80
تماس بگیرید
نبشی ظهوریان
محصول
قیمت
نبشی ظهوریان 4*40*40
143000ریال
نبشی ظهوریان 5*50*50
143000ریال
نبشی ظهوریان 6*60*60
143000ریال
نبشی ظهوریان8*80*80
143000ریال
نبشی ظهوریان 10*100*100
143000ریال
نبشی شکفته
محصول
قیمت
نبشی شکفته 4*40*40
تماس بگیرید
نبشی شکفته 5*50*50
تماس بگیرید
نبشی شکفته 6*60*60
تماس بگیرید
نبشی شکفته 8*80*80
تماس بگیرید
نبشی شکفته 10*100*100
تماس بگیرید
نبشی آریان فولاد
محصول
قیمت
نبشی آریان فولاد 4*40*40
141500 ریال
نبشی آریان فولاد 5*50*50
141500 ریال
نبشی آریان فولاد 6*60*60
141500 ریال
نبشی آریان فولاد 8*80*80
140500 ریال
نبشی آریان فولاد 10*100*100
140500 ریال
ناودانی ناب تبریز
محصول
قیمت
ناودانی ناب تبریز 6*8
تماس بگیرید
ناودانی ناب تبریز 6*10
142500 ریال
ناودانی ناب تبریز 6*12
142500 ریال
ناودانی ناب تبریز 6*14
تماس بگیرید
ناودانی ناب تبریز 6*16
142500 ریال
ناودانی ناب تبریز
محصول
قیمت
ناودانی ناب تبریز 12*8
تماس بگیرید
ناودانی ناب تبریز 12*10
142500 ریال
ناودانی ناب تبریز 12*12
142500 ریال
ناودانی ناب تبریز 12*14
تماس بگیرید
ناودانی ناب تبریز 12*16
تماس بگیرید
ناودانی البرز غرب
محصول
قیمت
ناودانی البرز غرب 6*8
150000 ریال
ناودانی البرز غرب 6*10
150000 ریال
ناودانی البرز غرب 6*12
150000 ریال
ناودانی البرز غرب 6*14
150000 ریال
ناودانی البرز غرب 6*16
170000 ریال
ناودانی شکفته
محصول
قیمت
ناودانی شکفته 6*8
تماس بگیرید
ناودانی شکفته 6*10
تماس بگیرید
ناودانی شکفته 6*12
تماس بگیرید
ناودانی شکفته 6*14
تماس بگیرید
ناودانی شکفته 6*16
تماس بگیرید
ناودانی شکفته
محصول
قیمت
ناودانی شکفته 12*8
تماس بگیرید
ناودانی شکفته 12*10
تماس بگیرید
ناودانی شکفته12*12
تماس بگیرید
ناودانی شکفته 12*14
تماس بگیرید
ناودانی شکفته12*16
تماس بگیرید
ناودانی الماس یزد
محصول
قیمت
ناودانی الماس یزد 6*8
تماس بگیرید
ناودانی الماس یزد6*10
132000 ریال
ناودانی الماس یزد 6*12
132000 ریال
ناودانی الماس یزد6*14
132000 ریال
ناودانی الماس یزد6*16
132000 ریال
تسمه نوردی
محصول
قیمت
تسمه نوردی5*25
160000 ریال
تسمه نوردی5*30
160000 ریال
تسمه نوردی5*40
160000 ریال
تسمه نوردی5*50
160000 ریال
تسمه نوردی5*60
160000 ریال
تسمه ماشین کاری
محصول
قیمت
تسمه ماشین کاری5*25
255000 ریال
تسمه ماشین کاری5*30
255000 ریال
تسمه ماشین کاری5*40
255000 ریال
تسمه ماشین کاری5*50
255000 ریال
تسمه ماشین کاری5*60
255000 ریال
تسمه ماشین کاری
محصول
قیمت
تسمه ماشین کاری6*25
تماس بگیرید
تسمه ماشین کاری6*30
تماس بگیرید
تسمه ماشین کاری6*40
تماس بگیرید
تسمه ماشین کاری6*50
تماس بگیرید
تسمه ماشین کاری6*60
تماس بگیرید
تسمه ماشین کاری
محصول
قیمت
تسمه ماشین کاری8*30
265000 ریال
تسمه ماشین کاری8*40
265000 ریال
تسمه ماشین کاری8*50
265000 ریال
تسمه ماشین کاری8*60
265000 ریال
تسمه ماشین کاری8*80
265000 ریال
تسمه ماشین کاری
محصول
قیمت
تسمه ماشین کاری10*40
265000 ریال
تسمه ماشین کاری10*50
265000 ریال
تسمه ماشین کاری10*60
265000 ریال
تسمه ماشین کاری10*80
265000 ریال
تسمه ماشین کاری10*100
265000 ریال
سپری نورد سجاد
محصول
قیمت
سپری نورد سجاد 3
175000 ریال
سپری نورد سجاد 4
169000 ریال
سپری نورد سجاد 5
169000 ریال
سپری نورد سجاد 6
171000 ریال

خبرنامه

شرکت تهران آهن در زمینه فروش آهن آلات با دارا بودن

0
1
2
3
4
5
6
7
8
سوالتان را از ما بپرسید
با کارشناسان فروش تهران آهن در واتس اپ به صورت شبانه روزی در تماس باشید