محصولات

قیمت محصولات پر فروش

میلگرد ذوب آهن اصفهان

میلگرد آجدار اصفهان 12
تماس بگیرید
میلگرد آجدار اصفهان 16
171000ریال
میلگرد آجدار اصفهان 18
166000ریال
میلگرد آجدار اصفهان 20
168500ریال
میلگرد آجدار اصفهان 25
168500ریال
میلگرد آجدار اصفهان 28
165000ریال
میلگرد راد همدان

میلگرد آجدار 8
181500ریال
میلگرد آجدار10
179000ریال
میلگرد آجدار12
175500ریال
میلگرد آجدار14
174500ریال
میلگرد آجدار16
174500ریال
میلگرد آجدار18
174500ریال
میلگرد میانه

میلگرد آجدار 12
166000ریال
میلگرد آجدار14
162500ریال
میلگرد آجدار16
162500ریال
میلگرد آجدار18
162500ریال
میلگرد آجدار20
162500ریال
میلگرد آجدار22
162500ریال
میلگرد آجدار قائم

میلگرد آجدار 10
تماس بگیرید
میلگرد آجدار 12
162500ریال
میلگرد آجدار 14
162000ریال
میلگرد آجدار 18
162000ریال
میلگرد آجدار 22
162000ریال
میلگرد آجدار 25
162000ریال
میلگرد آجدار ابهر

میلگرد آجدار 8
163000ریال
میلگرد آجدار 10
159000ریال
میلگرد آجدار 12
159000ریال
میلگرد آجدار 14
159000ریال
میلگرد آجدار 16
159000ریال
میلگرد آجدار 18
159000ریال
میلگرد آجدار نیشابور

میلگرد آجدار 10
تماس بگیرید
میلگرد آجدار 18
163000ریال
میلگرد آجدار 20
163000ریال
میلگرد آجدار 22
163000ریال
میلگرد آجدار 25
163000ریال
میلگرد آجدار 28
163000ریال
تیرآهن ذوب اهن اصفهان

تیرآهن14متر IPE
32000000 ریال
تیرآهن 16 متر IPE
35500000 ریال
تیرآهن 18 متر IPE
45000000 ریال
تیرآهن20 متر IPE
56000000 ریال
تیرآهن 22 متر IPE
67500000 ریال
تیرآهن ماهان

تیرآهن 14 متر IPE
22300000 ریال
تیرآهن 16 متر IPE
30500000 ریال
تیرآهن 18 متر IPE
0
تیرآهن 20 متر IPE
0
تیرآهن 22 متر IPE
0
تیرآهن کره

تیرآهن33 متر IPE
تیرآهن 36 متر IPE
تیرآهن 40 متر IPE
تیرآهن 45 متر IPE
تیرآهن 50 متر IPE
تیرآهن روسیه

تیرآهن 33 متر IPE
تیرآهن 35 متر IPE
تیرآهن 40 متر IPE
تیرآهن 45 متر IPE
تیرآهن 50 متر IPE
تیرآهن ترک

تیرآهن 8 متر IPE
تیرآهن 10 متر IPE وزن 100
تیرآهن 10 متر IPEوزن 65
تیرآهن 10 متر IPEوزن 75
تیرآهن 12 متر IPEوزن 80
تیرآهن ترک

تیرآهن33 متر IPE
تیرآهن 36 متر IPE
تیرآهن 40 متر IPE
تیرآهن 45 متر IPE
تیرآهن 50 متر IPE
ورق سیاه فولاد مبارکه

ورق ۲ابعاد۱۵۰۰
تماس بگیرید
ورق ۳ابعاد۱۵۰۰
228000 ریال
ورق ۴ابعاد۱۵۰۰
214000 ریال
ورق ۵ابعاد۱۵۰۰
214000 ریال
ورق۶ابعاد۱۵۰۰
214000 ریال
ورق سیاه فولاد مبارکه

ورق ۸ابعاد۱۵۰۰
210000 ریال
ورق ۱۰ابعاد۱۵۰۰
210000 ریال
ورق ۱۲ابعاد۱۵۰۰
210000 ریال
ورق ۱۵ابعاد۱۵۰۰
212500 ریال
ورق ۱۵ابعاد ۶۰۰۰*۱۵۰۰
212500 ریال
ورق روغنی فولاد مبارکه

ورق ۰.۴ابعاد۱۰۰۰
ورق۰.۵ابعاد۱۰۰۰
335500 ریال
ورق ۰.۶ابعاد۱۰۰۰
302000 ریال
ورق۰.۸ابعاد۱۰۰۰
294000 ریال
ورق۰.۹ابعاد۱۰۰۰
292000 ریال
ورق گالوانیزه کاشان

ورق۰.۳ ابعاد۱۰۰۰
405000 ریال
ورق۰.۳۵ابعاد۱۰۰۰
391500 ریال
ورق۰.۴ابعاد۱۰۰۰
365500 ریال
ورق۰.۴۵ابعاد۱۰۰۰
355500 ریال
ورق۰.۵ابعاد۱۰۰۰
362000 ریال
ورق گالوانیزه شهر کرد

ورق۰.۴ابعاد۱۰۰۰
347000 ریال
ورق۰.۵ابعاد۱۰۰۰
332000 ریال
ورق۰.۶ابعاد۱۰۰۰
306000 ریال
ورق۰.۸ابعاد۱۰۰۰
289000 ریال
ورق گالوانیزه شهر کرد

ورق۰.۹ابعاد۱۰۰۰
289000 ریال
ورق۱ابعاد۱۰۰۰
289000 ریال
ورق۱.۲۵ابعاد۱۰۰۰
289000 ریال
ورق۱.۵ابعاد۱۰۰۰
292000 ریال
ورق۲ابعاد۱۰۰۰
300000 ریال
پروفیل جهان

پروفیل ۲
226000 ریال
پروفیل ۲.۵
226000 ریال
پروفیل ۳
226000 ریال
پروفیل ۴
240000 ریال
پروفیل ۵ و ۶
260000 ریال
پروفیل تهران شرق

پروفیل ۲
226000 ریال
پروفیل ۲.۵
226000 ریال
پروفیل ۳
226000 ریال
پروفیل ۴
240000 ریال
پروفیل ۵ و ۶
260000 ریال
پروفیل صابری

پروفیل ۲
227000 ریال
پروفیل ۲.۵
225000 ریال
پروفیل ۳
225000 ریال
پروفیل ۴
240000 ریال
پروفیل ۵ و ۶
260000 ریال
پروفیل تهران صدرا

پروفیل ۲
226000 ریال
پروفیل ۲.۵
226000 ریال
پروفیل ۳
226000 ریال
پروفیل ۴
230000 ریال
پروفیل گل نرده

پروفیل ۲
226000 ریال
پروفیل ۲.۵
226000 ریال
پروفیل ۳
226000 ریال
پروفیل کیان پرشیا

پروفیل ۲
226000 ریال
پروفیل ۲.۵
226000 ریال
نبشی ناب تبریز

نبشی ناب تبریز ۴*۴۰*۴
نبشی ناب تبریز ۵*۵۰*۵۰
نبشی ناب تبریز ۶*۶۰*۶۰
نبشی ناب تبریز ۸*۸۰*۸۰
نبشی ناب تبریز ۱۰*۱۰۰*۱۰۰
نبشی جاوید بناب

نبشی جاوید بناب ۳*۴۰*۴۰
نبشی جاوید بناب ۴*۴۰*۴۰
نبشی جاوید بناب ۴*۵۰*۵۰
نبشی جاوید بناب۵*۵۰*۵۰
نبشی جاوید بناب۵*۶۰*۶۰
نبشی منظومه

نبش منظومه ۴*۴۰*۴۰
نبش منظومه ۴*۵۰*۵۰
نبش منظومه ۵*۵۰*۵۰
نبش منظومه ۶*۶۰*۶۰
نبش منظومه ۸*۸۰*۸۰
نبشی ظهوریان

نبشی ظهوریان ۴*۴۰*۴۰
نبشی ظهوریان ۵*۵۰*۵۰
نبشی ظهوریان ۶*۶۰*۶۰
نبشی ظهوریان۸*۸۰*۸۰
نبشی ظهوریان ۱۰*۱۰۰*۱۰۰
نبشی شکفته

نبشی شکفته ۴*۴۰*۴۰
نبشی شکفته ۵*۵۰*۵۰
نبشی شکفته ۶*۶۰*۶۰
نبشی شکفته ۸*۸۰*۸۰
نبشی شکفته ۱۰*۱۰۰*۱۰۰
نبشی آریان فولاد

نبشی آریان فولاد ۴*۴۰*۴۰
نبشی آریان فولاد ۵*۵۰*۵۰
نبشی آریان فولاد ۶*۶۰*۶۰
نبشی آریان فولاد ۸*۸۰*۸۰
نبشی آریان فولاد ۱۰*۱۰۰*۱۰۰
ناودانی ناب تبریز

ناودانی ناب تبریز ۶*۸
ناودانی ناب تبریز ۶*۱۰
ناودانی ناب تبریز ۶*۱۲
ناودانی ناب تبریز ۶*۱۴
ناودانی ناب تبریز ۶*۱۶
ناودانی ناب تبریز

ناودانی ناب تبریز ۱۲*۸
ناودانی ناب تبریز ۱۲*۱۰
ناودانی ناب تبریز ۱۲*۱۲
ناودانی ناب تبریز ۱۲*۱۴
ناودانی ناب تبریز ۱۲*۱۶
ناودانی البرز غرب

ناودانی البرز غرب ۶*۸
ناودانی البرز غرب ۶*۱۰
ناودانی البرز غرب ۶*۱۲
ناودانی البرز غرب ۶*۱۴
ناودانی البرز غرب ۶*۱۶
ناودانی شکفته
ناودانی شکفته ۶*۸

ناودانی شکفته ۶*۸
ناودانی شکفته ۶*۱۰
ناودانی شکفته ۶*۱۲
ناودانی شکفته ۶*۱۴
ناودانی شکفته ۶*۱۶
ناودانی شکفته

ناودانی شکفته ۱۲*۸
ناودانی شکفته ۱۲*۱۰
ناودانی شکفته۱۲*۱۲
ناودانی شکفته ۱۲*۱۴
ناودانی شکفته۱۲*۱۶
ناودانی الماس یزد

ناودانی الماس یزد ۶*۸
ناودانی الماس یزد۶*۱۰
ناودانی الماس یزد ۶*۱۲
ناودانی الماس یزد۶*۱۴
ناودانی الماس یزد۶*۱۶
تسمه نوردی

تسمه نوردی۵*۲۵
تسمه نوردی۵*۳۰
تسمه نوردی۵*۴۰
تسمه نوردی۵*۵۰
تسمه نوردی۵*۶۰
تسمه ماشین کاری

تسمه ماشین کاری۵*۲۵
تسمه ماشین کاری۵*۳۰
تسمه ماشین کاری۵*۴۰
تسمه ماشین کاری۵*۵۰
تسمه ماشین کاری۵*۶۰
تسمه ماشین کاری

تسمه ماشین کاری۶*۲۵
تسمه ماشین کاری۶*۳۰
تسمه ماشین کاری۶*۴۰
تسمه ماشین کاری۶*۵۰
تسمه ماشین کاری۶*۶۰
تسمه ماشین کاری

تسمه ماشین کاری۸*۳۰
تسمه ماشین کاری۸*۴۰
تسمه ماشین کاری۸*۵۰
تسمه ماشین کاری۸*۶۰
تسمه ماشین کاری۸*۸۰
تسمه ماشین کاری

تسمه ماشین کاری۱۰*۴۰
تسمه ماشین کاری۱۰*۵۰
تسمه ماشین کاری۱۰*۶۰
تسمه ماشین کاری۱۰*۸۰
تسمه ماشین کاری۱۰*۱۰۰
سپری نورد سجاد

سپری نورد سجاد ۳
سپری نورد سجاد ۴
سپری نورد سجاد ۵
سپری نورد سجاد ۶

تیرآهن 16 چه کاربرد هایی در صنعت دارد؟

شما فقط کافی است که مدت کوتاهی را در حوزه فولاد بگذارید؛ بعد از مدت کوتاهی،
می‌توانید متوجه اهمیت و ارزش تیرآهن در صنایع ساختمان سازی شوید.
سایزهای مختلفی از تیرآهن وجود دارد که در بین آنها، تیرآهن 16 از بقیه
محبوب‌تر و پرمصرف‌تر است

درباره ما واتساپ تماس با ما تلگرام اینستاگرام
0
سوالتان را از ما بپرسید
با کارشناسان فروش تهران آهن در واتس اپ به صورت شبانه روزی در تماس باشید