تهران آهن، مرجع تامین آهن آلات صنعتی، ساختمانی و صنایع

میلگرد اصفهان
محصول
قیمت
میلگرد آجدار اصفهان 12
تماس بگیرید
میلگرد آجدار اصفهان 16
تماس بگیرید
میلگرد آجدار اصفهان 18
تماس بگیرید
میلگرد آجدار اصفهان 20
تماس بگیرید
میلگرد آجدار اصفهان 25
تماس بگیرید
میلگرد آجدار اصفهان 28
تماس بگیرید
میلگرد راد همدان
محصول
قیمت
میلگرد آجدار 8
تماس بگیرید
میلگرد آجدار10
تماس بگیرید
میلگرد آجدار12
تماس بگیرید
میلگرد آجدار14
تماس بگیرید
میلگرد آجدار16
تماس بگیرید
میلگرد آجدار18
تماس بگیرید
میلگرد میانه
محصول
قیمت
میلگرد آجدار 12
تماس بگیرید
میلگرد آجدار14
تماس بگیرید
میلگرد آجدار16
تماس بگیرید
میلگرد آجدار18
تماس بگیرید
میلگرد آجدار20
تماس بگیرید
میلگرد آجدار22
تماس بگیرید
میلگرد آجدار قائم
محصول
قیمت
میلگرد آجدار 10
تماس بگیرید
میلگرد آجدار 12
تماس بگیرید
میلگرد آجدار 16
تماس بگیرید
میلگرد آجدار 18
تماس بگیرید
میلگرد آجدار 22
تماس بگیرید
میلگرد آجدار 25
تماس بگیرید
میلگرد آجدار ابهر
محصول
قیمت
میلگرد آجدار 8
تماس بگیرید
میلگرد آجدار 10
تماس بگیرید
میلگرد آجدار 12
تماس بگیرید
میلگرد آجدار 14
تماس بگیرید
میلگرد آجدار 16
تماس بگیرید
میلگرد آجدار 18
تماس بگیرید
میلگرد آجدار نیشابور
محصول
قیمت
میلگرد آجدار 10
تماس بگیرید
میلگرد آجدار 18
تماس بگیرید
میلگرد آجدار 20
تماس بگیرید
میلگرد آجدار 22
تماس بگیرید
میلگرد آجدار 25
تماس بگیرید
میلگرد آجدار 28
تماس بگیرید
تیرآهن ذوب اهن اصفهان
محصول
قیمت
تیرآهن14متر IPE
26300000 ریال
تیرآهن 16 متر IPE
32300000 ریال
تیرآهن 18 متر IPE
41300000 ریال
تیرآهن20 متر IPE
51300000 ریال
تیرآهن 22 متر IPE
65300000 ریال
تیرآهن فایکو
محصول
قیمت
تیرآهن 14 متر IPE
23700000 ریال
تیرآهن 16 متر IPE
30700000 ریال
تیرآهن 18 متر IPE
تماس بگیرید
تیرآهن 20 متر IPE
47300000 ریال
تیرآهن 22 متر IPE
تماس بگیرید
تیرآهن کره
محصول
قیمت
تیرآهن33 متر IPE
350000 ریال
تیرآهن 36 متر IPE
350000 ریال
تیرآهن 40 متر IPE
350000 ریال
تیرآهن 45 متر IPE
350000 ریال
تیرآهن 50 متر IPE
350000 ریال
تیرآهن روسیه
محصول
قیمت
تیرآهن 33 متر IPE
350000 ریال
تیرآهن 35 متر IPE
350000 ریال
تیرآهن 40 متر IPE
350000 ریال
تیرآهن 45 متر IPE
350000 ریال
تیرآهن 50 متر IPE
350000 ریال
تیرآهن ترک
محصول
قیمت
تیرآهن 8 متر IPE
16800000 ریال
تیرآهن 10 متر IPE وزن 100
29500000 ریال
تیرآهن 10 متر IPEوزن 75
تماس بگیرید
تیرآهن 10 متر IPEوزن 65
18800000 ریال
تیرآهن 12 متر IPE
تماس بگیرید
تیرآهن ترک
محصول
قیمت
تیرآهن33 متر IPE
350000 ریال
تیرآهن 36 متر IPE
350000 ریال
تیرآهن 40 متر IPE
350000 ریال
تیرآهن 45 متر IPE
350000 ریال
تیرآهن 50 متر IPE
350000 ریال
ورق سیاه فولاد مبارکه
محصول
قیمت
ورق 2ابعاد1500
تماس بگیرید
ورق 3ابعاد1500
234000
ورق 4ابعاد1500
235000
ورق 5ابعاد1500
252000
ورق6ابعاد1500
261000
ورق سیاه فولاد مبارکه
محصول
قیمت
ورق 8ابعاد1500
261000
ورق 10ابعاد1500
271000
ورق 12ابعاد1500
259500
ورق 15ابعاد1500
255000
ورق 15ابعاد 6000*1500
تماس بگیرید
ورق روغنی فولاد مبارکه
محصول
قیمت
ورق 0.4ابعاد1000
تماس بگیرید
ورق0.5ابعاد1000
273000
ورق 0.6ابعاد1000
275000
ورق0.8ابعاد1000
274000
ورق0.9ابعاد1000
273000
ورق گالوانیزه کاشان
محصول
قیمت
ورق0.3 ابعاد1000
359000
ورق0.35ابعاد1000
تماس بگیرید
ورق0.4ابعاد1000
326000
ورق0.45ابعاد1000
تماس بگیرید
ورق0.5ابعاد1000
309000
ورق گالوانیزه شهر کرد
محصول
قیمت
ورق0.4ابعاد1000
331000
ورق0.5ابعاد1000
301000
ورق0.6ابعاد1000
292000
ورق0.7ابعاد1000
294000
ورق0.8ابعاد1000
291000
ورق گالوانیزه شهر کرد
محصول
قیمت
ورق0.9ابعاد1000
290000
ورق1ابعاد1000
280000
ورق1.25ابعاد1000
289000
ورق1.5ابعاد1000
285000
ورق2ابعاد1000
288000
پروفیل جهان
محصول
قیمت
پروفیل 2
250000 ریال
پروفیل 2.5
240000 ریال
پروفیل 3
240000 ریال
پروفیل 4
240000 ریال
پروفیل 5 و 6
270000 ریال
پروفیل تهران شرق
محصول
قیمت
پروفیل 2
250000 ریال
پروفیل 2.5
240000 ریال
پروفیل 3
240000 ریال
پروفیل 4
240000 ریال
پروفیل 5 و 6
255000 ریال
پروفیل صابری
محصول
قیمت
پروفیل 2
250000 ریال
پروفیل 2.5
240000 ریال
پروفیل 3
240000 ریال
پروفیل 4
240000 ریال
پروفیل 5 و 6
250000 ریال
تهران صدرا
محصول
قیمت
پروفیل 2
250000 ریال
پروفیل 2.5
240000 ریال
پروفیل 3
240000 ریال
پروفیل 4
240000 ریال
گل نرده
محصول
قیمت
پروفیل 2
250000 ریال
پروفیل 2.5
240000 ریال
پروفیل 3
240000 ریال
کیان پرشیا
محصول
قیمت
پروفیل 2
249000 ریال
پروفیل 2.5
235000 ریال
نبشی ناب تبریز
محصول
قیمت
نبشی ناب تبریز 4*40*4
142000 ریال
نبشی ناب تبریز 5*50*50
142000 ریال
نبشی ناب تبریز 6*60*60
142000 ریال
نبشی ناب تبریز 8*80*80
142000 ریال
نبشی ناب تبریز 10*100*100
142000 ریال
نبشی جاوید بناب
محصول
قیمت
نبشی جاوید بناب 3*40*40
142900ریال
نبشی جاوید بناب 4*40*40
141200ریال
نبشی جاوید بناب 4*50*50
141200ریال
نبشی جاوید بناب5*50*50
141200ریال
نبشی جاوید بناب5*60*60
141200ریال
نبشی منظومه
محصول
قیمت
نبش منظومه 4*40*40
تماس بگیرید
نبش منظومه 4*50*50
تماس بگیرید
نبش منظومه 5*50*50
140500 ریال
نبش منظومه 6*60*60
تماس بگیرید
نبش منظومه 8*80*80
تماس بگیرید
نبشی ظهوریان
محصول
قیمت
نبشی ظهوریان 4*40*40
143000ریال
نبشی ظهوریان 5*50*50
143000ریال
نبشی ظهوریان 6*60*60
143000ریال
نبشی ظهوریان8*80*80
143000ریال
نبشی ظهوریان 10*100*100
143000ریال
نبشی شکفته
محصول
قیمت
نبشی شکفته 4*40*40
تماس بگیرید
نبشی شکفته 5*50*50
تماس بگیرید
نبشی شکفته 6*60*60
تماس بگیرید
نبشی شکفته 8*80*80
تماس بگیرید
نبشی شکفته 10*100*100
تماس بگیرید
نبشی آریان فولاد
محصول
قیمت
نبشی آریان فولاد 4*40*40
141500 ریال
نبشی آریان فولاد 5*50*50
141500 ریال
نبشی آریان فولاد 6*60*60
141500 ریال
نبشی آریان فولاد 8*80*80
140500 ریال
نبشی آریان فولاد 10*100*100
140500 ریال
ناودانی ناب تبریز
محصول
قیمت
ناودانی ناب تبریز 6*8
تماس بگیرید
ناودانی ناب تبریز 6*10
142500 ریال
ناودانی ناب تبریز 6*12
142500 ریال
ناودانی ناب تبریز 6*14
تماس بگیرید
ناودانی ناب تبریز 6*16
142500 ریال
ناودانی ناب تبریز
محصول
قیمت
ناودانی ناب تبریز 12*8
تماس بگیرید
ناودانی ناب تبریز 12*10
142500 ریال
ناودانی ناب تبریز 12*12
142500 ریال
ناودانی ناب تبریز 12*14
تماس بگیرید
ناودانی ناب تبریز 12*16
تماس بگیرید
ناودانی البرز غرب
محصول
قیمت
ناودانی البرز غرب 6*8
150000 ریال
ناودانی البرز غرب 6*10
150000 ریال
ناودانی البرز غرب 6*12
150000 ریال
ناودانی البرز غرب 6*14
150000 ریال
ناودانی البرز غرب 6*16
170000 ریال
ناودانی شکفته
محصول
قیمت
ناودانی شکفته 6*8
تماس بگیرید
ناودانی شکفته 6*10
تماس بگیرید
ناودانی شکفته 6*12
تماس بگیرید
ناودانی شکفته 6*14
تماس بگیرید
ناودانی شکفته 6*16
تماس بگیرید
ناودانی شکفته
محصول
قیمت
ناودانی شکفته 12*8
تماس بگیرید
ناودانی شکفته 12*10
تماس بگیرید
ناودانی شکفته12*12
تماس بگیرید
ناودانی شکفته 12*14
تماس بگیرید
ناودانی شکفته12*16
تماس بگیرید
ناودانی الماس یزد
محصول
قیمت
ناودانی الماس یزد 6*8
تماس بگیرید
ناودانی الماس یزد6*10
132000 ریال
ناودانی الماس یزد 6*12
132000 ریال
ناودانی الماس یزد6*14
132000 ریال
ناودانی الماس یزد6*16
132000 ریال
تسمه نوردی
محصول
قیمت
تسمه نوردی5*25
154000ریال
تسمه نوردی5*30
154000ریال
تسمه نوردی5*40
154000ریال
تسمه نوردی5*50
154000ریال
تسمه نوردی5*60
154000ریال
تسمه ماشین کاری
محصول
قیمت
تسمه ماشین کاری5*25
256000 ریال
تسمه ماشین کاری5*30
256000 ریال
تسمه ماشین کاری5*40
256000 ریال
تسمه ماشین کاری5*50
256000 ریال
تسمه ماشین کاری5*60
256000 ریال
تسمه ماشین کاری
محصول
قیمت
تسمه ماشین کاری6*25
تماس بگیرید
تسمه ماشین کاری6*30
تماس بگیرید
تسمه ماشین کاری6*40
تماس بگیرید
تسمه ماشین کاری6*50
تماس بگیرید
تسمه ماشین کاری6*60
تماس بگیرید
تسمه ماشین کاری
محصول
قیمت
تسمه ماشین کاری8*30
265000 ریال
تسمه ماشین کاری8*40
265000 ریال
تسمه ماشین کاری8*50
265000 ریال
تسمه ماشین کاری8*60
265000 ریال
تسمه ماشین کاری8*80
265000 ریال
تسمه ماشین کاری
محصول
قیمت
تسمه ماشین کاری10*40
265000 ریال
تسمه ماشین کاری10*50
265000 ریال
تسمه ماشین کاری10*60
265000 ریال
تسمه ماشین کاری10*80
265000 ریال
تسمه ماشین کاری10*100
265000 ریال
سپری نورد سجاد
محصول
قیمت
سپری نورد سجاد 3
172000 ریال
سپری نورد سجاد 4
166000 ریال
سپری نورد سجاد 5
166000 ریال
سپری نورد سجاد 6
168000 ریال

خبرنامه

شرکت تهران آهن در زمینه فروش آهن آلات با دارا بودن

0
1
2
3
4
5
6
7
8
سوالتان را از ما بپرسید
با کارشناسان فروش تهران آهن در واتس اپ به صورت شبانه روزی در تماس باشید