قیمت آهن آلات در سایت تهران آهن

قیمت محصولات پر فروش

میلگرد ذوب آهن اصفهان

میلگرد آجدار اصفهان 12
تماس بگیرید
میلگرد آجدار اصفهان 16
163000ریال
میلگرد آجدار اصفهان 18
159000ریال
میلگرد آجدار اصفهان 20
159500ریال
میلگرد آجدار اصفهان 25
159000ریال
میلگرد آجدار اصفهان 28
159000ریال
میلگرد راد همدان

میلگرد آجدار 8
175000ریال
میلگرد آجدار10
172500ریال
میلگرد آجدار12
169000ریال
میلگرد آجدار14
168000ریال
میلگرد آجدار16
168000ریال
میلگرد آجدار18
168000ریال
میلگرد میانه

میلگرد آجدار 12
161500ریال
میلگرد آجدار14
158000ریال
میلگرد آجدار16
158000ریال
میلگرد آجدار18
158000ریال
میلگرد آجدار20
158000ریال
میلگرد آجدار22
158000ریال
میلگرد آجدار قائم

میلگرد آجدار 10
تماس بگیرید
میلگرد آجدار 12
157500ریال
میلگرد آجدار 14
157000ریال
میلگرد آجدار 18
157000ریال
میلگرد آجدار 22
157000ریال
میلگرد آجدار 25
157000ریال
میلگرد آجدار ابهر

میلگرد آجدار 8
160500ریال
میلگرد آجدار 10
156000ریال
میلگرد آجدار 12
157000ریال
میلگرد آجدار 14
155000ریال
میلگرد آجدار 16
155000ریال
میلگرد آجدار 18
155000ریال
میلگرد آجدار نیشابور

میلگرد آجدار 10
تماس بگیرید
میلگرد آجدار 18
158000ریال
میلگرد آجدار 20
158000ریال
میلگرد آجدار 22
158000ریال
میلگرد آجدار 25
158000ریال
میلگرد آجدار 28
158000ریال
تیرآهن ذوب اهن اصفهان

تیرآهن14متر IPE
28800000 ریال
تیرآهن 16 متر IPE
37000000 ریال
تیرآهن 18 متر IPE
42200000 ریال
تیرآهن20 متر IPE
53200000 ریال
تیرآهن 22 متر IPE
56200000 ریال
تیرآهن ماهان

تیرآهن 14 متر IPE
22000000 ریال
تیرآهن 16 متر IPE
تماس بگیرید
تیرآهن 18 متر IPE
35000000 ریال
تیرآهن 20 متر IPE
تماس بگیرید
تیرآهن 22 متر IPE
تماس بگیرید
تیرآهن کره

تیرآهن33 متر IPE
تماس بگیرید
تیرآهن 36 متر IPE
تماس بگیرید
تیرآهن 40 متر IPE
تماس بگیرید
تیرآهن 45 متر IPE
تماس بگیرید
تیرآهن 50 متر IPE
تماس بگیرید
تیرآهن روسیه

تیرآهن 33 متر IPE
تماس بگیرید
تیرآهن 35 متر IPE
تماس بگیرید
تیرآهن 40 متر IPE
تماس بگیرید
تیرآهن 45 متر IPE
تماس بگیرید
تیرآهن 50 متر IPE
تماس بگیرید
تیرآهن ترک

تیرآهن 8 متر IPE
تماس بگیرید
تیرآهن 10 متر IPE وزن 100
تماس بگیرید
تیرآهن 10 متر IPEوزن 65
تماس بگیرید
تیرآهن 10 متر IPEوزن 75
تماس بگیرید
تیرآهن 12 متر IPEوزن 80
تماس بگیرید
تیرآهن ترک

تیرآهن33 متر IPE
تماس بگیرید
تیرآهن 36 متر IPE
تماس بگیرید
تیرآهن 40 متر IPE
تماس بگیرید
تیرآهن 45 متر IPE
تماس بگیرید
تیرآهن 50 متر IPE
تماس بگیرید
ورق سیاه فولاد مبارکه

ورق 2ابعاد1500
تماس بگیرید
ورق 3ابعاد1500
212500ریال
ورق 4ابعاد1500
212500ریال
ورق 5ابعاد1500
214500ریال
ورق6ابعاد1500
219500ریال
ورق سیاه فولاد مبارکه

ورق 8ابعاد1500
219500 ریال
ورق 10ابعاد1500
219500 ریال
ورق 12ابعاد1500
219500 ریال
ورق 15ابعاد1500
219500 ریال
ورق 15ابعاد 6000*1500
219500 ریال
ورق روغنی فولاد مبارکه

ورق 0.4ابعاد1000
تماس بگیرید
ورق0.5ابعاد1000
305000 ریال
ورق 0.6ابعاد1000
265000 ریال
ورق0.8ابعاد1000
266000ریال
ورق0.9ابعاد1000
265000 ریال
ورق گالوانیزه کاشان

ورق0.3 ابعاد1000
341000 ریال
ورق0.35ابعاد1000
تماس بگیرید
ورق0.4ابعاد1000
318000 ریال
ورق0.45ابعاد1000
315000 ریال
ورق0.5ابعاد1000
310000ریال
ورق گالوانیزه شهر کرد

ورق0.4ابعاد1000
295000 ریال
ورق0.5ابعاد1000
284000 ریال
ورق0.6ابعاد1000
266000 ریال
ورق0.8ابعاد1000
255000ریال
ورق گالوانیزه شهر کرد

ورق0.9ابعاد1000
255000 ریال
ورق1ابعاد1000
253000 ریال
ورق1.25ابعاد1000
254000 ریال
ورق1.5ابعاد1000
254000 ریال
ورق2ابعاد1000
257000 ریال
پروفیل جهان

پروفیل 2
205000 ریال
پروفیل 2.5
205000 ریال
پروفیل 3
205000 ریال
پروفیل 4
240000 ریال
پروفیل 5 و 6
250000 ریال
پروفیل تهران شرق

پروفیل 2
205000 ریال
پروفیل 2.5
205000 ریال
پروفیل 3
205000 ریال
پروفیل 4
220000 ریال
پروفیل 5 و 6
260000 ریال
پروفیل صابری

پروفیل 2
208000 ریال
پروفیل 2.5
205000 ریال
پروفیل 3
205000 ریال
پروفیل 4
235000 ریال
پروفیل 5 و 6
250000 ریال
پروفیل تهران صدرا

پروفیل 2
205000 ریال
پروفیل 2.5
200000 ریال
پروفیل 3
200000 ریال
پروفیل 4
210000 ریال
پروفیل گل نرده

پروفیل 2
-
پروفیل 2.5
-
پروفیل 3
-
پروفیل کیان پرشیا

پروفیل 2
205000 ریال
پروفیل 2.5
200000 ریال
نبشی ناب تبریز

نبشی ناب تبریز 4*40*4
16800 ریال
نبشی ناب تبریز 5*50*50
167000 ریال
نبشی ناب تبریز 6*60*60
تماس بگیرید
نبشی ناب تبریز 8*80*80
167000 ریال
نبشی ناب تبریز 10*100*100
تماس بگیرید
نبشی جاوید بناب

نبشی جاوید بناب 3*40*40
187000 ریال
نبشی جاوید بناب 4*40*40
171000 ریال
نبشی جاوید بناب 4*50*50
171000 ریال
نبشی جاوید بناب5*50*50
170000 ریال
نبشی جاوید بناب5*60*60
167000 ریال
نبشی منظومه

نبش منظومه 4*40*40
تماس بگیرید
نبش منظومه 4*50*50
164000 ریال
نبش منظومه 5*50*50
164000 ریال
نبش منظومه 6*60*60
164000 ریال
نبش منظومه 8*80*80
164000 ریال
نبشی ظهوریان

نبشی ظهوریان 4*40*40
168000 ریال
نبشی ظهوریان 5*50*50
168000 ریال
نبشی ظهوریان 6*60*60
168000 ریال
نبشی ظهوریان8*80*80
168000 ریال
نبشی ظهوریان 10*100*100
168000 ریال
نبشی شکفته

نبشی شکفته 4*40*40
168000 ریال
نبشی شکفته 5*50*50
168000 ریال
نبشی شکفته 6*60*60
168000 ریال
نبشی شکفته 8*80*80
168000 ریال
نبشی شکفته 10*100*100
168000 ریال
نبشی آریان فولاد

نبشی آریان فولاد 4*40*40
165000 ریال
نبشی آریان فولاد 5*50*50
165000 ریال
نبشی آریان فولاد 6*60*60
162000 ریال
نبشی آریان فولاد 8*80*80
161000 ریال
نبشی آریان فولاد 10*100*100
161000 ریال
ناودانی ناب تبریز

ناودانی ناب تبریز 6*8
196000 ریال
ناودانی ناب تبریز 6*10
172000 ریال
ناودانی ناب تبریز 6*12
172000 ریال
ناودانی ناب تبریز 6*14
172000 ریال
ناودانی ناب تبریز 6*16
172000 ریال
ناودانی ناب تبریز

ناودانی ناب تبریز 12*8
196000 ریال
ناودانی ناب تبریز 12*10
172000 ریال
ناودانی ناب تبریز 12*12
172000 ریال
ناودانی ناب تبریز 12*14
172000 ریال
ناودانی ناب تبریز 12*16
172000 ریال
ناودانی البرز غرب

ناودانی البرز غرب 6*8
198000 ریال
ناودانی البرز غرب 6*10
195000 ریال
ناودانی البرز غرب 6*12
195000 ریال
ناودانی البرز غرب 6*14
195000 ریال
ناودانی البرز غرب 6*16
195000 ریال
ناودانی شکفته

ناودانی شکفته 6*8
171000 ریال
ناودانی شکفته 6*10
171000 ریال
ناودانی شکفته 6*12
174500 ریال
ناودانی شکفته 6*14
174500 ریال
ناودانی شکفته 6*16
تماس بگیرید
ناودانی شکفته

ناودانی شکفته 12*8
تماس بگیرید
ناودانی شکفته 12*10
171000 ریال
ناودانی شکفته12*12
174500 ریال
ناودانی شکفته 12*14
174500 ریال
ناودانی شکفته12*16
تماس بگیرید
ناودانی الماس یزد

ناودانی الماس یزد 6*8
تماس بگیرید
ناودانی الماس یزد6*10
171000 ریال
ناودانی الماس یزد 6*12
171000 ریال
ناودانی الماس یزد6*14
171000 ریال
ناودانی الماس یزد6*16
تماس بگیرید
تسمه نوردی

تسمه نوردی5*25
180000 ریال
تسمه نوردی5*30
180000 ریال
تسمه نوردی5*40
180000 ریال
تسمه نوردی5*50
180000 ریال
تسمه نوردی5*60
187654 ریال
تسمه ماشین کاری

تسمه ماشین کاری5*25
265000 ریال
تسمه ماشین کاری5*30
265000 ریال
تسمه ماشین کاری5*40
265000 ریال
تسمه ماشین کاری5*50
265000 ریال
تسمه ماشین کاری5*60
265000 ریال
تسمه ماشین کاری

تسمه ماشین کاری6*25
265000 ریال
تسمه ماشین کاری6*30
265000 ریال
تسمه ماشین کاری6*40
265000 ریال
تسمه ماشین کاری6*50
265000 ریال
تسمه ماشین کاری6*60
265000 ریال
تسمه ماشین کاری

تسمه ماشین کاری8*30
270000 ریال
تسمه ماشین کاری8*40
270000 ریال
تسمه ماشین کاری8*50
270000 ریال
تسمه ماشین کاری8*60
270000 ریال
تسمه ماشین کاری8*80
270000 ریال
تسمه ماشین کاری

تسمه ماشین کاری10*40
270000 ریال
تسمه ماشین کاری10*50
270000 ریال
تسمه ماشین کاری10*60
270000 ریال
تسمه ماشین کاری10*80
270000 ریال
تسمه ماشین کاری10*100
270000 ریال
سپری نورد سجاد

سپری نورد سجاد 3
تماس بگیرید
سپری نورد سجاد 4
تماس بگیرید
سپری نورد سجاد 5
تماس بگیرید
سپری نورد سجاد 6
تماس بگیرید
درباره ما واتساپ تماس با ما تلگرام اینستاگرام
0
سوالتان را از ما بپرسید
با کارشناسان فروش تهران آهن در واتس اپ به صورت شبانه روزی در تماس باشید