ستونی

قوطی ۲۵ ۲۵

ستونی(اصفهان)

ردیفمحصولضخامت ورقکارخانهوزن (کیلوگرم)طول شاخهقیمت(ریال)تغییرات قیمتتوضیحات
1ستونی 140*1402/65اصفهان1401254500up13.54%
2ستونی 140*1402/8اصفهان1481254500up13.54%
3ستونی 140*1403اصفهان1601254500up13.54%
4ستونی 140*1403/5اصفهان1751254500up13.54%
5ستونی 140*1403/8اصفهان1881254500up13.54%
6ستونی 140*1404اصفهان2001254500up13.54%

ستونی(تهران)

ردیفمحصول ضخامت ورق کارخانهوزن (کیلوگرم) طول شاخه(متر) قیمت(ریال) تغییرات قیمتتوضیحات
1ستونی 140*140 2/65 بنگاه تهران140 1255000up1.85%پرداخت 15 روز
2ستونی 140*140 2/8 بنگاه تهران1481255000up1.85%پرداخت 15 روز
3ستونی 140*140 3 بنگاه تهران1601255000up1.85%پرداخت 15 روز
4ستونی 140*140 3/5 بنگاه تهران1751255000up1.85%پرداخت 15 روز
5ستونی 140*140 3/8 بنگاه تهران1881255000up1.85%پرداخت 15 روز
6ستونی 140*140 4 بنگاه تهران2001255000up1.85%پرداخت 15 روز