ستونی

قوطی ۲۵ ۲۵

ستونی(اصفهان)

ردیفمحصولضخامت ورقکارخانهوزن (کیلوگرم)طول شاخهقیمت(ریال)تغییرات قیمتتوضیحات
1ستونی 140*1402/65اصفهان1401249000down-15.52%
2ستونی 140*1402/8اصفهان1481249000down-15.52%
3ستونی 140*1403اصفهان1601249000down-15.52%
4ستونی 140*1403/5اصفهان1751249000down-15.52%
5ستونی 140*1403/8اصفهان1881249000down-15.52%
6ستونی 140*1404اصفهان2001249000down-15.52%

ستونی(تهران)

ردیفمحصول ضخامت ورق کارخانهوزن (کیلوگرم) طول شاخه(متر) قیمت(ریال) تغییرات قیمتتوضیحات
1ستونی 140*140 2/65 بنگاه تهران140 1251500down-2.83%پرداخت 15 روز
2ستونی 140*140 2/8 بنگاه تهران1481251500down-2.83%پرداخت 15 روز
3ستونی 140*140 3 بنگاه تهران1601252000down-1.89%پرداخت 15 روز
4ستونی 140*140 3/5 بنگاه تهران1751251500down-2.83%پرداخت 15 روز
5ستونی 140*140 3/8 بنگاه تهران1881251500down-2.83%پرداخت 15 روز
6ستونی 140*140 4 بنگاه تهران2001251500down-2.83%پرداخت 15 روز