ستونی

قوطی ۲۵ ۲۵

ستونی(اصفهان)

ردیفمحصولضخامت ورقکارخانهوزن (کیلوگرم)طول شاخهقیمت(ریال)تغییرات قیمتتوضیحات
1ستونی 140*1402/65اصفهان1401262000down-4.62%
2ستونی 140*1402/8اصفهان1481262000down-4.62%
3ستونی 140*1403اصفهان1601262000down-4.62%
4ستونی 140*1403/5اصفهان1751262000down-4.62%
5ستونی 140*1403/8اصفهان1881262000down-4.62%
6ستونی 140*1404اصفهان2001262000down-4.62%

ستونی(تهران)

ردیفمحصول ضخامت ورق کارخانهوزن (کیلوگرم) طول شاخه(متر) قیمت(ریال) تغییرات قیمتتوضیحات
1ستونی 140*140 2/65 بنگاه تهران140 1263000down-3.08%پرداخت 15 روز
2ستونی 140*140 2/8 بنگاه تهران1481263000down-3.08%پرداخت 15 روز
3ستونی 140*140 3 بنگاه تهران1601263000down-3.08%پرداخت 15 روز
4ستونی 140*140 3/5 بنگاه تهران1751263000down-3.08%پرداخت 15 روز
5ستونی 140*140 3/8 بنگاه تهران1881263000down-3.08%پرداخت 15 روز
6ستونی 140*140 4 بنگاه تهران2001263000down-3.08%پرداخت 15 روز
لطفا به این مطلب رای دهید
[جمع رای ها: 0 امتیاز: 0]