ستونی

قوطی ۲۵ ۲۵

ستونی(کارخانه اصفهان)

ردیفمحصولضخامت ورقکارخانهوزن (کیلوگرم)طول شاخهقیمت(ریال)تغییرات قیمتتوضیحات
1ستونی 140*1402/65اصفهان1401259000down-2.64%
2ستونی 140*1402/8اصفهان1481259000down-2.64%
3ستونی 140*1403اصفهان1601259000down-2.64%
4ستونی 140*1403/5اصفهان1751259000down-2.64%
5ستونی 140*1403/8اصفهان1881259000down-2.64%
6ستونی 140*1404اصفهان2001259000down-2.64%

ستونی(کارخانه های تهران)

ردیفمحصول ضخامت ورق کارخانهوزن (کیلوگرم) طول شاخه(متر) قیمت(ریال) تغییرات قیمتتوضیحات
1ستونی 140*140 2/65 تهران140 1262500down-2.34%
2ستونی 140*140 2/8 تهران1481262500down-2.34%
3ستونی 140*140 3 تهران1601262500down-2.34%
4ستونی 140*140 3/5 تهران1751262500down-2.34%
5ستونی 140*140 3/8 تهران1881262500down-2.34%
6ستونی 140*140 4 تهران2001262500down-2.34%
لطفا به این مطلب رای دهید
[جمع رای ها: 1 امتیاز: 5]