ستونی

قوطی ۲۵ ۲۵

ستونی(کارخانه اصفهان)

ردیفمحصولضخامت ورقکارخانهوزن (کیلوگرم)طول شاخهقیمت(ریال)توضیحات
1ستونی 140*1402/65اصفهان1401290000
2ستونی 140*1402/8اصفهان1481290000
3ستونی 140*1403اصفهان1601290000
4ستونی 140*1403/5اصفهان1751290000
5ستونی 140*1403/8اصفهان1881290000
6ستونی 140*1404اصفهان2001290000

ستونی(کارخانه های تهران)

ردیفمحصول ضخامت ورق کارخانهوزن (کیلوگرم) طول شاخه(متر) قیمت(ریال) تغییرات قیمتتوضیحات
1ستونی 140*140 2/65 تهران140 12905000.00%
2ستونی 140*140 2/8 تهران14812905000.00%
3ستونی 140*140 3 تهران16012905000.00%
4ستونی 140*140 3/5 تهران17512905000.00%
5ستونی 140*140 3/8 تهران18812905000.00%
6ستونی 140*140 4 تهران20012905000.00%