ستونی

قوطی ۲۵ ۲۵

ستونی(اصفهان)

ردیفمحصولضخامت ورقکارخانهوزن (کیلوگرم)طول شاخهقیمت(ریال)تغییرات قیمتتوضیحات
1ستونی 140*1402/65اصفهان1401235500up15.64%پرداخت 15 روز
2ستونی 140*1402/8اصفهان1481235500up15.64%پرداخت 15 روز
3ستونی 140*1403اصفهان1601235500up15.64%پرداخت 15 روز
4ستونی 140*1403/5اصفهان1751235500up15.64%پرداخت 15 روز
5ستونی 140*1403/8اصفهان1881235500up15.64%پرداخت 15 روز
6ستونی 140*1404اصفهان2001235500up15.64%پرداخت 15 روز

ستونی(تهران)

ردیفمحصول ضخامت ورق کارخانهوزن (کیلوگرم) طول شاخه(متر) قیمت(ریال) تغییرات قیمتتوضیحات
1ستونی 140*140 2/65 بنگاه تهران140 1252000down-7.14%پرداخت 15 روز
2ستونی 140*140 2/8 بنگاه تهران1481252000down-7.14%پرداخت 15 روز
3ستونی 140*140 3 بنگاه تهران1601252000down-7.14%پرداخت 15 روز
4ستونی 140*140 3/5 بنگاه تهران1751252000down-7.14%پرداخت 15 روز
5ستونی 140*140 3/8 بنگاه تهران1881252000down-7.14%پرداخت 15 روز
6ستونی 140*140 4 بنگاه تهران2001252000up1.96%پرداخت 15 روز