ورق رنگی

ورق رنگی

ورق رنگی چین

ردیفنام محصولنام محصولضخامت(میلی متر) عرض(میلی متر)رنگکارخانهتحویلحالتقیمت
1ورق رنگی 0/3ورق رنگی 0/30/3میل1000میلنارنجیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
2ورق رنگی 0/3ورق رنگی 0/30/3میل1000میلسفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
3ورق رنگی 0/3ورق رنگی 0/30/3میل1000میلقرمزفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
4ورق رنگی 0/3ورق رنگی 0/30/3میل1000میل_فولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
5ورق رنگی 0/18ورق رنگی 0/180/18میل1000میلنارنجیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
6ورق رنگی 0/18ورق رنگی 0/180/18میل1000میلپرتغالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
7ورق رنگی 0/25ورق رنگی 0/250/25میل1000میلپرتغالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
8ورق رنگی 0/25ورق رنگی 0/250/25میل1000میلسفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
9ورق رنگی 0/25ورق رنگی 0/250/25میل1000میلقرمزفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
10ورق رنگی 0/25ورق رنگی 0/250/25میل1000میلنارنجیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
11ورق رنگی 0/45ورق رنگی 0/450/45میل1000میلآبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
12ورق رنگی 0/45ورق رنگی 0/450/45میل1000میلسفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
13ورق رنگی 0/45ورق رنگی 0/450/45میل1250میلآبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
14ورق رنگی 0/45ورق رنگی 0/450/45میل1250میلقهوه ای شکلاتیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
15ورق رنگی 0/45ورق رنگی 0/450/45میل1250میل_فولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
16ورق رنگی 0/47ورق رنگی 0/470/47میل1000میلآبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
17ورق رنگی 0/47ورق رنگی 0/470/47میل1250میلقهوه ای سوختهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
18ورق رنگی 0/47ورق رنگی 0/470/47میل1250میلآبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
19ورق رنگی 0/47ورق رنگی 0/470/47میل1250میلقهوه ای سوختهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
20ورق رنگی 0/47ورق رنگی 0/470/47میل1250میلپرتغالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
21ورق رنگی 0/47ورق رنگی 0/470/47میل1000میلنارنجیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
22ورق رنگی 0/48ورق رنگی 0/480/48میل1000میلآبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
23ورق رنگی 0/48ورق رنگی 0/480/48میل1000میلبنفشفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
24ورق رنگی 0/48ورق رنگی 0/480/48میل1250میلسفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
25ورق رنگی 0/48ورق رنگی 0/480/48میل1250میلصورتیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
26ورق رنگی 0/48ورق رنگی 0/480/48میل1250میلسبزفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
27ورق رنگی 0/48ورق رنگی 0/480/48میل1250میلقرمزفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
28ورق رنگی 0/48ورق رنگی 0/480/48میل1250میلآبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
29ورق رنگی 0/48ورق رنگی 0/480/48میل1250میلپرتغالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
30ورق رنگی 0/48ورق رنگی 0/480/48میل1000میلسفید صدفیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
31ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/5میل1000میلسفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
32ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/5میل1000میلقرمزفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
33ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/5میل1000میلنارنجیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
34ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/5میل1000میلکرمفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
35ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/5میل1000میلصورتیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
36ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/5میل1000میلآبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
37ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/5میل1250میلپرتغالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
38ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/5میل1250میلسفید صدفیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
39ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/5میل1250میلسفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
40ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/5میل1250میلزردفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
41ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/5میل1250میلقرمزفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
42ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/5میل1250میلقهوه ای شکلاتیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
43ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/5میل1250میلنارنجیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
44ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/5میل1250میلکرمفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
45ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/5میل1250میلآبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
46ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/5میل1250میلآبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
47ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/5میل1250میلفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
48ورق رنگی 0/6ورق رنگی 0/50/6میل1000میلآبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
49ورق رنگی 0/6ورق رنگی 0/50/6میل1250میلآبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
50ورق رنگی 0/6ورق رنگی 0/50/6میل1250میلسفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
سوالتان را از ما بپرسید
با کارشناسان فروش تهران آهن در واتس اپ به صورت شبانه روزی در تماس باشید