ورق سیاه

توضیح ورق سیاه

ورق سیاه در ۲ نوع ورق های سیاه صنعتی و ورق سیاه معمولی و در استانداردهای مختلف تولید می شود که این مجموعه تنها در نوع معمولی آن استاندارد ST 37 را و در نوع صنعتی آن استاندارد ST 52، A283 – GR C، A285-GR C، A516 –GR 60 ,70 را فروش دارد.

ورق سیاه

ورق های سیاه ST 37 بیشتر برای مصارف ساختمانی(ساختمان ها-سوله ها و …) مصرف می شود ولی ورق های صنعتی در مصارف و پروژه های صنعتی کاربرد دارد از قبیل سد سازی، پروژه های پتروشیمی، مخزن سازی و …. این اقلام در دو شکل مختلف وارد بازار می شود: رول و شیت

ورق شیت(سیاه)

ردیفمحصولمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1ورق شیت (کوتاه)ورق شیت (کوتاه)1000*2000بنگاه تهران2235000up6.33%
2ورق شیت (بلند)ورق شیت (بلند)1250*2500بنگاه تهران2233000up7.87%

ورق شیت

ردیفمحصولمحصولکارخانهضخامتتوضیحاتقیمتتغییرات قیمت
1ورق 3*1500*6000ورق 3*1500*6000فولادمبارکهبارگیری بنگاه تهران210000up27.50%
2ورق 4*1500*6000ورق 4*1500*6000فولاد مبارکهبارگیری بنگاه تهران190000up22.19%
3ورق 5*1500*6000 ورق 5*1500*6000 فولادمبارکهبارگیری بنگاه تهران157500up3.28%
4ورق 6*1500*6000ورق 6*1500*6000فولادمبارکهبارگیری بنگاه تهران157500up1.29%
5ورق8*1500*6000ورق8*1500*6000فولادمبارکهبارگیری بنگاه تهران146000down-2.34%
6ورق 10*1500*6000ورق 10*1500*6000فولادمبارکهبارگیری بنگاه تهران146000down-1.68%
7ورق ۱۲*1500*6000ورق ۱۲*1500*6000فولادمبارکهبارگیری بنگاه تهران146000down-2.01%
8ورق15*1500*6000ورق15*1500*6000فولادمبارکهبارگیری بنگاه تهران154500up5.46%
9ورق20*1500*6000ورق20*1500*6000کاویانبارگیری بنگاه تهران149500up14.82%
10ورق 25*2000*6000ورق 25*1500*6000کاویانبارگیری بنگاه تهران149500up14.82%
11ورق30*2000*6000ورق30*1500*6000اکسینبارگیری بنگاه تهران150500up8.66%
12ورق35*1500*6000ورق35*1500*6000کاویانبارگیری بنگاه تهران151000up9.03%

جدولی موجود نیست

قیمت ورق سیاه ۲

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامتکشور / کارخانهوضعیتانبارقیمت
1ورق سیاه 2ورق سیاه 210002فولاد مبارکهرولکارخانه-
2ورق سیاه 2ورق سیاه 212502فولاد مبارکهرولکارخانه-
3ورق سیاه 2ورق سیاه 21000*20002فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران235000
4ورق سیاه 2ورق سیاه 21250*25002فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران233000

قیمت ورق سیاه ۳

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامتکشور / کارخانهوضعیتانبارقیمتتغییرات قیمت
1ورق سیاه 3ورق سیاه 310003فولاد مبارکهرولکارخانهتماس تلفنیdown-0.13%
2ورق سیاه 3ورق سیاه 312503فولاد مبارکهرولکارخانهتماس تلفنیdown-1.55%
3ورق سیاه 3ورق سیاه 315003فولاد مبارکهرولبنگاه تهران210000down
4ورق سیاه 3ورق سیاه 31000*20003فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران230000down
5ورق سیاه 3ورق سیاه 32500*12503فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران167500down
6ورق سیاه 3ورق سیاه 32500*12503فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران167500down
7ورق سیاه 3ورق سیاه 36000*15003فولاد مبارکهشیتبنگاه تهران210000down

قیمت ورق سیاه ۴

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامتکشور / کارخانهوضعیتانبارقیمت تغییرات قیمت
1ورق سیاه 4ورق سیاه 410004فولاد مبارکهرولکارخانهتماس تلفنیdown-1.71%
2ورق سیاه 4ورق سیاه 415004فولاد مبارکهرولکارخانه190000down-1.08%
3ورق سیاه 4ورق سیاه 41500*60004فولاد مبارکهشيتبنگاه تهران190000down-1.14%
4ورق سیاه 4ورق سیاه 41000*20004فولاد مبارکهشيتبنگاه تهران210000down
5ورق سیاه 4ورق سیاه 41250*25004فولاد مبارکهشيتبنگاه تهران200000down
6ورق سیاه 4ورق سیاه 46000*12504فولاد مبارکهشيتبنگاه تهرانتماس تلفنیdown

قیمت ورق سیاه ۵

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامتکشور / کارخانهوضعیتانبارقیمتتغییرات قیمت
1ورق سیاه 5ورق سیاه 515005فولاد مبارکهرولکارخانه157500down-6.69%
2ورق سیاه 5ورق سیاه 56000*15005فولاد مبارکهشیتبنگاه تهران157500down

قیمت ورق سیاه ۶

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامت کشور / کارخانهوضعیتانبارقیمتتغییرات قیمت
1ورق سیاه 6ورق سیاه 615006فولاد مبارکهرولکارخانهتماس تلفنیdown-6.69%
2ورق سیاه 6ورق سیاه 66000*10006گیلانبرش خوردهبنگاه تهرانتماس تلفنیdown
3ورق سیاه 6ورق سیاه 66000*12506فولاد مبارکهشیتبنگاه تهرانتماس تلفنیdown
4ورق سیاه 6ورق سیاه 66000*15006فولاد مبارکهفابریکبنگاه تهران157500down

ورق سیاه ۸

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامتکشور / کارخانهوضعیتانبارقیمتتغییرات قیمت
1ورق سیاه 8ورق سیاه 815008فولاد مبارکهرولکارخانه146000down-7.18%
2ورق سیاه 8ورق سیاه 82000*60008اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران215000down-7.18%
3ورق سیاه 8ورق سیاه 86000*15008فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس تلفنیdown
4ورق سیاه 8ورق سیاه 86000*15008فولاد مبارکهفابريكبنگاه تهران146000down

قیمت ورق سیاه ۱۰

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامتکشور / کارخانهوضعیتانبارقیمتتغییرات قیمت
1ورق سیاه 10ورق سیاه 106000*120010قطعاتشیتبنگاه تهرانتماس تلفنیdown-7.18%
2ورق سیاه 10ورق سیاه 106000*100010گیلانشیتبنگاه تهرانتماس تلفنیdown-7.18%
3ورق سیاه 10ورق سیاه 10150010فولاد مبارکهرولکارخانه146000down
4ورق سیاه 10ورق سیاه 106000*125010کاویانشیتبنگاه تهرانتماس تلفنیdown
5ورق سیاه 10ورق سیاه 106000*150010فولاد مبارکهشیتبنگاه تهران146000down
6ورق سیاه 10ورق سیاه 106000*200010اکسین اهوازفابريكکارخانهتماس تلفنیdown
7ورق سیاه 10ورق سیاه 106000*150010فولاد مبارکهفابريكبنگاه تهرانتماس تلفنیdown

قیمت ورق سیاه ۱۲

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامت کشور / کارخانهوضعیتانبارقیمتتغییرات قیمت
1ورق سیاه 12ورق سیاه 126000*120012قطعاتشیتبنگاه تهرانتماس تلفنیdown-7.18%
2ورق سیاه 12ورق سیاه 12150012فولاد مبارکهرولکارخانه146000up16.34%
3ورق سیاه 12ورق سیاه 126000*150012فولاد مبارکهشیتبنگاه تهران146000up
4ورق سیاه 12ورق سیاه 126000*150012فولاد مبارکهفابريكکارخانه تهرانتماس تلفنیup
5ورق سیاه 12ورق سیاه 126000*200012اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران183000up

قیمت ورق سیاه ۱۵

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامت کشور / کارخانهوضعیتانبارقیمتتغییرات قیمت
1ورق سیاه 15ورق سیاه 156000*120015قطعاتشیتبنگاه تهرانتماس تلفنیdown-1.78%
2ورق سیاه 15ورق سیاه 15150015فولاد مبارکهرولکارخانه146000down
3ورق سیاه 15ورق سیاه 156000*125015کاویانفابريكبنگاه تهرانتماس تلفنیdown
4ورق سیاه 15ورق سیاه 156000*125015گیلانفابريكبنگاه تهرانتماس تلفنیdown
5ورق سیاه 15ورق سیاه 156000*125015کاویانفابريكکارخانهتماس تلفنیdown
6ورق سیاه 15ورق سیاه 156000*150015فولاد مبارکهشیتبنگاه تهران154500down
7ورق سیاه 15ورق سیاه 156000*150015فولاد مبارکهفابريكبنگاه تهرانتماس تلفنیdown
8ورق سیاه 15ورق سیاه 156000*200015اکسین اهوازفابريكکارخانهتماس تلفنیdown
9ورق سیاه 15ورق سیاه 156000*200015اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران183000down

قیمت ورق سیاه ۲۰

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامت کشور / کارخانهوضعیتانبارقیمتتغییرات قیمت
1ورق سیاه 20ورق سیاه 2012000*200020اکسین اهوازفابريكکارخانهتماس تلفنیdown-1.77%
2ورق سیاه 20ورق سیاه 206000*125020کاویانفابريكکارخانهتماس تلفنیup-100.00%
3ورق سیاه 20ورق سیاه 206000*150020کاویانفابريكکارخانهتماس تلفنیup
4ورق سیاه 20ورق سیاه 206000*150020کاویانفابريكبنگاه تهران149500up
5ورق سیاه 20ورق سیاه 206000*200020اکسین اهوازفابريكکارخانهتماس تلفنیup
6ورق سیاه 20ورق سیاه 206000*200020اکسین اهوازفابريكبنگاه تهرانتماس تلفنیup

قیمت ورق سیاه ۲۵

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامتکشور / کارخانهوضعیتانبارقیمتتغییرات قیمت
1ورق سیاه 25ورق سیاه 256000*125025کاویانفابريكبنگاه تهرانتماس تلفنیdown-1.77%
2ورق سیاه 25ورق سیاه 256000*150025کاویانفابريكبنگاه تهران149500up-100.00%
3ورق سیاه 25ورق سیاه 256000*150025کاویانفابريكکارخانهتماس تلفنیup
4ورق سیاه 25ورق سیاه 256000*200025اکسین اهوازفابريكکارخانهتماس تلفنیup
5ورق سیاه 25ورق سیاه 256000*200025اکسین اهوازفابريكبنگاه تهرانتماس تلفنیup

قیمت ورق سیاه ۳۰

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامتکشور / کارخانهوضعیتانبارقیمت تغییرات قیمت
1ورق سیاه 30ورق سیاه 306000*125030کاویانفابريكبنگاه تهرانتماس تلفنیup-100.00%
2ورق سیاه 30ورق سیاه 306000*150030کاویانفابريكکارخانهتماس تلفنیup
3ورق سیاه 30ورق سیاه 306000*150030کاویانفابريكبنگاه تهران150500up
4ورق سیاه 30ورق سیاه 306000*200030اکسین اهوازفابريكبنگاه تهرانتماس تلفنیup
5ورق سیاه 30ورق سیاه 306000*200030اکسین اهوازفابريكکارخانهتماس تلفنیup

قیمت ورق سیاه ۳۵

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامتکشور / کارخانهوضعیتانبارقیمتتغییرات قیمت
1ورق سیاه 35بنگاه تهران ورق سیاه 6000* 12506000*125035کاویانفابريكبنگاه تهرانتماس تلفنیdown-0.58%
2ورق سیاه 35کارخانه ورق سیاه 6000*15006000*150035کاویانفابريكکارخانهتماس تلفنیdown
3ورق سیاه 35بنگاه تهران ورق سیاه 6000*15006000*150035کاویانفابريكبنگاه تهران151000down
4ورق سیاه 35کارخانه ورق سیاه 6000*20006000*200035اکسین اهوازفابريكکارخانهتماس تلفنیdown
5ورق سیاه 35بنگاه تهران ورق سیاه 6000*20006000*200035اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران170200down

قیمت ورق سیاه ۴۰

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامتکشور / کارخانهوضعیتانبارقیمت
1ورق سیاه 40ورق سیاه 6000*15006000*150040کاویانفابريكبنگاه تهران150500
2ورق سیاه 40ورق سیاه 6000*20006000*200040اکسین اهوازفابريكکارخانه165000
3ورق سیاه 40ورق سیاه 6000*20006000*200040اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران168000

قیمت ورق سیاه ۴۵

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامتکشور / کارخانهوضعیتانبارقیمتتغییرات قیمت
1ورق سیاه 45ورق سیاه 456000*200045اکسین اهوازفابريكکارخانه167500up1.21%

قیمت ورق سیاه ۵۰

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامتکشور / کارخانهوضعیتانبارقیمتتغییرات قیمت
1ورق سیاه 50ورق سیاه 6000*15006000*150050کاویانفابريكکارخانهتماس تلفنی0.00%
2ورق سیاه 50ورق سیاه 6000*2000 کارخانه6000*200050اکسین اهوازفابريكکارخانهتماس تلفنی
3ورق سیاه 50ورق سیاه 6000*2000 بنگاه تهران6000*200050اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران168000

قیمت ورق سیاه ۶۰

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامتکشور / کارخانهوضعیتانبارقیمتتغییرات قیمت
1ورق سیاه 60ورق سیاه 6000*15006000*150060کاویانفابريكکارخانهتماس تلفنیup-100.00%
2ورق سیاه 60ورق سیاه 6000*20006000*200060اکسین اهوازفابريكکارخانهتماس تلفنیup

جدولی موجود نیست

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید