آرماتور های تولید شده کلیات

آرماتور های تولید شده که شامل رده میلگردهای فولادی ، کربن معادل فولاد ،بسته ، شماره ذوب ، بهر ، محموله  است را به صورت موردی توضیحی آورده ایم .

رده میلگرد های فولادی

عبارت است از عدد مقاومت مشخصه میلگرد بر حسب N/mm2، که پس از حرف S می آید .

رده های میلگرد ها عبارتند از S240,S340,S400,S500. رده میلگرد ها باید در تمامی اسناد فنی ( دفترچه های محاسبات ، نقشه ها و غیره ) قید شود .

کربن معادل فولاد

در این رابط C,Mn,Cr,V,Mo,Cu,Ni به ترتیب درصد هر یک از عناصر کربن ، منگنز ، کرم ، وانادیوم ، مولیبدن ،مس و نیکل در فولاد می باشد .

بسته

عبارت است از دو یا چند کلاف میلگرد به هم بسته شده ، و یا تعدادی میلگرد شاخه مستقیم هم قطر و هم شکل و با یک مشخصه .

شماره ذوب

عدد نشان دهنده شماره فرآیند تولید هنگام ساخت فولاد است .

بهر

عبارت است از تعدادی بسته یا مقدار معینی میلگرد هم قطر و هم شکل و با یک مشخصه که تحت شرایطی که یکنواخت فرض می شود تولید می گردد .

محموله

عبارت است از تعدادی بسته میلگرد . مشخصه های همه بسته ها باید یکسان ، ولی قطر آن ها از یک بسته به بسته دیگر می تواند متفاوت باشد .

استاندارد های مشخصات و آزمون های میلگرد ها

۳۱۳۲ : ویژگی ها و روش های آزمون میلگرد های گرم نوردیده مصرفی در بتن

۱۷۹۷ : اندازه های میلگرد های فولادی گرم نوردیده

۱۰۱۶ :آزمون خمش سرد

۱۰۱۴ : آزمون کشش فلزات

همچنین به شما عزیزان خواندن مقاله محدودیت آرماتورگذاری در دیوار را پیشنهاد می کنیم.