ستون ها

ستون به یک عضو سازه ای قائم گفته می شود که بار محوری فشاری را با و یا بدون لنگر خمشی منتقل می کند .

ستونها معمولا بار های قائم را از بام یا کف ساختمان گرفته و آن را به پی منتقل می نماید .

به طور متعارف اگر نسبت ارتفاع به کوچک ترین بعد مقطع یک عضو فشاری قائم کوچکتر از ۳ باشد ، آن عضو به نام پایه یا پدستال نامیده شده و اگر این نسبت بزرگتر از ۳ باشد ، آن قطعه ستون خوانده می شود .

انواع ستون ها

یک ستون بتنی غیر مسلح ، ظرفیت فشاری متوسطی خواهد داشت که شامل ظرفیت فشاری بتن مقطع است .

از طرفی این ستونها ظرفیت خمشی ناچیزی خواهد داشت ، زیرا به محض ایجاد کشش در یک مقطع ، بتن ترک می خورد .

به همین دلیل ستون های بتنی را به فولاد های طولی مسلح می کنند .

فولاد های طولی هم با تحمل قسمتی از فشار ، ظرفیت فشاری مقطع را به مراتب افزایش می دهند و هم با تحمل کشش احتمالی ایجاد شده در اثر خمش ، امکان مقاومت فشار و لنگر خمشی توام را برای ستون فراهم می کنند .

با تامین قیود جانبی برای فولاد های طولی در فواصل مناسب ، می توان ظرفیت باربری ستونها را باز هم افزایش داد .

این مسئله عمدتا به دو دلیل است :

  1. فولاد های طولی تحت بار فشاری تمایل به کمانش پیدا می کنند و بنابراین ظرفیت  آن ها محدود می شود .
  2. بار فشاری نه تنها با ایجاد کرنش فشاری ستونها را مختصرا کوتاه می کند ، بلکه به دلیل اثر پواسون ، کرنش های عرضی نیز در ستون ایجاد می کند که در این کرنش ها تمایل به اتساع ستون دارند .

اگر برای فولاد های طولی قیود مناسبی به کمک فولاد های عرضی به شکل تنگ بسته و یا دورپیچ حلقوی فراهم شده باشد ، افزایش قابل توجهی در مقاومت فشاری ستونها ، هم به دلیل جلوگیری از کمانش فولاد های طولی تحت فشار بالا ، و هم به ذلیل جلوگیری از اتساع جانبی ستونها ( در صورتی که فاصله فولادهای عرضی کاملا نزدیک باشد . ) ، ایجاد خواهد شد .

با توجه به مطالب فوق ستونهای بتن آرمه به سه دسته تقسیم می شوند .

  1. ستون بتن ارمه با تنگ بسته
  2. ستون بتن آرمه با دورپیچ حلقوی
  3. ستون مرکب

برای مشاهده جدول قیمت ستونی لطفا روی آن کلیک کنید.

ستون بتن آرمه با تنگ بسته

در این ستونها فولاد های طولی به جهت کمک به ظرفیت فشاری بتن و نیز تحمل کشش احتمالی ناچیز از لنگر خمشی تعبیه می شوند .

هم چنین فولاد های عرضی به صورت تنگ بسته در فواصل مناسب ، به عنوان قید جانبی برای فولاد های طولی عمل می کنند .

فولاد های عرضی به صورت تنگ بسته اولا نقش اجرایی داشته و فولاد های طولی را در هنگام بتن ریزی و ارتعاش بتن در جای خود مهار کرده و از چسبیدن آن ها به بدمه قالب جلوگیری می کنند و ثانیا با کوتاه کردن طول آزاد  فولاد های طولی ، از کمانش آن ها تحت تنش های فشاری بالا جلوگیری کرده و مقاومت ستونها را بالا می برند .

فولاد های عرضی به صورت تنگ بسته همن چنین در مقابل نیروی برشی احتمالی موجود در ستونها مقاومت می کنند ، اگر چه اصولا در ستونها و تحت بار قائم ، برش قابل توجهی ایجاد نشده و غالبا ظرفیت برشی بتن مقطع جولبگو خواهد بود .

ستون بتن آرمه با دورپیچ حلقوی

در این ستونها فولاد های طولی و فولاد های عرضی به شکل دورپیچ حلقوی ، کلیه مزایا و وظایف فولاد های طولی و عرضی در ستون بتن آرمه با تنگ بسته را تامین می کنند ، به علاوه با جلوگیری از اتساع جانبی بتن ، محصور شدگی مناسبی برای بتن هسته ستون فراهم کرده و بنابراین شکل پذیری و مقاومت فشاری بتن هسته را افزایش می دهند .

ستونها بتن آرمه مسلح به دور پیچ حلقوی ، تحت فشار بالا و قبل از شکست ، از شکل پذیری مطلوبی برخوردار خواهد شد .

ستون مرکب

ستون مرکب ستونی است که در آن از عملکرد توام بتن و مقاطع فولادی نورد شده استفاده شده باشد .

انواع متداول ستونهای مرکب به صورت قرار دادن مقاطع فولادی در داخل شبکه ای از میلگرد های طولی و عرضی و بتن ریزی در آن ، و یا بتن ریزی در داخل یک مقطع فولادی تو خالی ( لوله ای و یا قوطی شکل ) است.