پروفیل سبک مبلی(روغنی)

قوطی پروفیل مبلی( سبک روغنی)

ردیفمحصولسایزمحل بارگیریضخامتقیمت(﷼)
1قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزها کارخانه تهران0.7 - 1.8تماس تلفنی
2قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزها کارخانه تهران0.7 - 1.8تماس تلفنی
3قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزها کارخانه تهران0.7 - 1.8تماس تلفنی
4قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزها بنگاه تهران0.7 - 1.8تماس تلفنی