پروفیل سبک مبلی(روغنی)

قوطی پروفیل مبلی( سبک روغنی)

ردیفمحصولسایزمحل بارگیریضخامتقیمت(﷼)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزها کارخانه تهران0.7 - 1.897000up2.65%
2قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزها کارخانه تهران0.7 - 1.897000up2.65%
3قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزها کارخانه تهران0.7 - 1.897000up2.65%
4قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزها بنگاه تهران0.7 - 1.897000up2.65%