امتداد دادن ستون

ساختمان های اسکلت فلزی معمولاً در چندین طبقه طراحی و احداث می شوند. ولی طول نیم رخ های نورد شده ایی که در ساخت ستون مورد استفاده قرار می گیرند محدود بوده، بنابراین برای ساخت ستون های بلند ناچار به اتصال پروفیل های ستون به یکدیگر می باشیم. همچنین در یک ساختمان چند طبقه، ستون هر طبقه علاوه بر وزن طبقه خود بار ستون طبقات بالاتر را نیز تحمل می نماید. بنابراین ستون های طبقات فوقانی به مراتب بار کمتری را تحمل می کنند و از مقاطع کوچک تری استفاده می شود. پس با توجه به شرایط بارگذاری در ساختمان امکان تغییر مقطع ستون در طبقات وجود دارد.

محل مناسب برای اتصال ستون ها جهت طویل کردن آن ها، حداقل ارتفاع ۴۵ تا ۶۰ سانتی متری بالاتر از کف یا ۱/۶ ارتفاع طبقه می باشد. این حداقل ارتفاعی است که هم از نظر دسترسی برای اجرای اتصالات جوش،پرچ یا پیچ مناسب بوده و هم با اتصالات تیر به ستون و بادبند تداخل نخواهد داشت.

برای دریافت مشاوره رایگان در رابطه با قیمت روز اهن آلات ساختمانی لطفا به بخش تماس با ما مراجعه نمایید.

 

روش اجرای وصله ی ستون ها

الف) ستون های هم نمره:

ابتدا سطح تماس دو ستون را به خوبی گونیا کرده و با سنگ زدن صاف می نمایند تا کاملاً در تماس با یکدیگر قرار گیرند آنگاه ستون ها با صفحه های اتصال در قسمت بال و جان

به وسیله جوش،پرچ یا پیچ به هم متصل می شوند.

روش ترسیم اتصال ستون های هم نمره

۱-مقیاس ترسیم را تعیین نمایید هر دو نمای پروفیل های ستون را طوری ترسیم نمایید که خطوط آکس دو پروفیل در یک امتداد قرار گیرند.

۲- ورق های اتصال در قسمت بال و جان را طبق مشخصات داده شده ترسیم نمایید.

۳- مشخصات ستون و ورق های اتصال را ذکر نمایید.

۴- یک مقطع افقی از محل اتصال ترسیم کنید.

۵- مقیاس و مشخصات ستون ها و ورق های اتصال را ذکر کرده در صورت لزوم اندازه گیری نمایید.

روش ترسیم اتصال ستون های هم نمره

اتصال دو پروفیل هم شماره ی IPE و UNP با استفاده ازجوش را نشان می دهد.

ب ) ستون های غیر هم نمره:

ابتدا روی بال های ستون با نمره ی کوچک تر را با

صفحات هم سو کننده)هم رو کننده(می پوشانند تا ارتفاع مقطع دو ستون برابر شود.

ستون های غیر هم نمره

ج ) ستون های غیر هم نمره با استفاده از پلیت:

در صورتی که اختلاف ارتفاع دو نیم رخ ستون در محل اتصال بیش از یک تا دو نمره باشد به طوری که قسمت کمی از سطح آن دو روی هم و در تماس با یکدیگر قرار گیرد از یک یا دو صفحه افقی ضخیم برای تقسیم فشار در بین دو نیم رخ استفاده می شود.

 ستون های غیر هم نمره با استفاده از پلیت