پلان تیرریزی

پلانی است محاسباتی، که نوع پوشش سقف، تیرهای اصلی، جهت تیرچه ها و فاصله ی بین آن ها را در سقف نشان می دهد. در ساختمان های بنایی وزن سقف به وسیله دیوارهای باربر به پی انتقال می یابد.

نحوه ی ترسیم پلان تیرریزی سقف ضربی در ساختمان های بنایی

فرض کنید پلان محاسباتی تیرریزی سقف به صورت شکل در اختیار شما قرار گیرد.

برای ترسیم پلان تیرریزی ابتدا پلان اولیه ای که در آن دیوارهای باربر،محل در و پنجره، فضاهای بدون سقف مانند پاسیو و پیش آمدگی سقف مشخص شده با خط نازک در مقیاس ۱۰۰ / ۱ ترسیم کنید سپس

تیرهای کناری را روی دیوارهای طولی دیوارهای AB و CD با خط نقطه ضخیم ترسیم کنید .

طول معامله فاصله آکس تا دیوار

فاصله آکس دیوارهای AC و BD ( طول دهانه= L=425 ) را بر عددی بین ۸۰ تا ۱۲۰ تقسیم کنید تا خارج قسمت عدد صحیحی مانند n به دست آید تعداد تیرهای پوشش برابر است با ۱+n . در دهانه ی ۴۲۵ سانتی متر

فاصله ی تیرها ۸۵ سانتی متر، و تعداد تیرها ۶ عدد خواهد بود.

پس از تیرریزی سقف، تیرهای پوشش ابتدا و انتهای دهانه را با میلگرد هایی به قطر حداقل ۱۲ میلی متر با فاصله ی ۵/ ۱ تا ۲ متر به تیرهای ما قبل آخر مهار کنید تا از رانش تیرهای کناری جلوگیری شود.

به این میلگردها اصطلاحاً میلگردهای رانش گفته می شود.

به ازای هر ۲۵ متر مربع مساحت سقف، دو عدد میلگرد به قطر حداقل ۱۲ میلی متر به صورت ضربدری ترسیم کنید. میلگردهای ضربدری روی تیرهای پوشش قرار گرفته وبه آن ها جوش می شوند.

مصالح فلزی سقف را به روش زیر پوزیسیون بندی کنید

تعدادنیم رخ های هم شکل، هم نمره و هم طول را را که در پلان ترسیم شده با خط رابط مشخص کرده و در بیرون پلان با شماره، داخل یک دایره به قطر ۵ تا ۷ میلی متر بنویسید.

نوع و تعداد نیم رخ های مربوط را مشخص کنید به این عمل پوزیسیون بندی گفته می شود .

پلان را مرکبی کنید برای ترسیم نهایی (مرکبی کردن یا استفاده از برنامه اتوکد) از خطوطی با ضخامت های زیر استفاده کنید.

پُل های اصلی با خط، نقطه ی ۰٫۶ ، تیرهای پوشش با خط نقطه ی ۰٫۴ خطوط رابط پوزیسیون ها با ضخامت ۰٫۱ و متن ها با ضخامت ۰٫۲ نوشته شود.

پوزیسیون:برای خلاصه کردن اطلاعات در جدول آهن مصرفی، نیم رخ های هم شکل، هم نمره و هم طول را تحت عنوان یک پوزیسیون دسته بندی می کنند.

جدول مصرفی آهن سقف را تنظیم کنید

این جدول بر اساس پوزیسیون های مربوط به پروفیل های فلزی در پلان تیرریزی به صورت زیر تنظیم می شود.

ابتدا جدولی مطابق جدول ۲- ۱ ترسیم نمایید ، تعداد سطرهای آن به تعداد پوزیسیون ها و تعداد ستون های آن به تنوع مصالح فلزی مصرف شده بستگی دارد.

پس در هر ردیف طول و تعداد قطعات مشابه هر پوزیسیون را تعیین نموده، آنگاه طول کل مصالح فلزی را به تفکیک نوع آن هاحساب کرده در سطر «جمع کل طول » بنویسید در سطر بعدی وزن واحد طول، هر پوزیسیون

وسطر زیر آن حاصل ضرب وزن واحد طول و طول کل هر پوزیسیون را بنویسید.

در سطر آخر جمع کل وزن پروفیل های مصرفی را بنویسید.

جدول مصرفی آهن

با فرض مشخص بودن نوع وجهت تیرهای پوشش و تیرهای کناری  اقدام به تعیین فاصله و سپس تیرریزی سقف نمایید.

پس از ترسیم پلان تیرریزی سقف ومهاربندی آن با مشخص شدن تعداد و اندازه پروفیل های مصرفی، آن ها را پوزسیون بندی نموده در پایان جدول آهن مصرفی را تشکیل دهید.

برای مشاهده قیمت تیرآهن بر روی کلمه ی تیر آهن کلی کنید.