انواع تیر ها در سازه های فولادی

انواع تیر در سازه ساختمان بر حسب وظیفه ای که بر عهده دارد به صورت زیر نامگذاری می گردد :

شاه تیر یا تیر اصلی (Girder )

عضو باربر اصلی در سقف میباشد که بار های وارد از تیرچه ها را به ستون انتقال می دهد .

تیرچه یا تیر فرعی ( Joist )

تیر سبکی می باشد که بار سقف را به شاه تیر ها انتقال می دهد .

نعل درگاهی ( Lintel )

تیری است که در بالای بازشو های ساختمان ، نظیر در و پنجره ، قرار داده می شود که البته در انواع فلزی،بتنی ،چوبی و غیره وجود دارد .

تیر های لبه ای یا کناری ( Spandrel )

تیرهایی هستند که در پیرامون ساختمان قرار دارند و علاوه بر بار سقف ، بار دیوار های پیرامونی ساختمان را نیز تحمل میکنند و نقش کلاف بندی ساختمان را نیز ایفا می کنند .

لاپه ( Purlin )

تیر سبکی از نیمرخ Z و یا I که از ان برای حمل بار پوشش هایسبک در ساختمان های صنعتی استفاده می شود .

 

تیر از نظر شرایط تکیه گاهی

سه نوع تکیه گاه متداول برای تیر ها عبارت اند از :

  1. تکیه گه غلتکی
  2. تکیه گاه مفصلی ( پینی)
  3. تکیه گاه ثابت

تکیه گاه غلتکی در مقابل حرکت در جهت عمود بر محورش مقاومت می کند ، در حالی که تکیه گاه مفصلی در مقابل حرکت تیر در هر جهتی مقابله می کند .

هر دو تکیه گاه غلتکی و مفصلی در مقابل دوران و چرخش در محل تکیه گاه آزاد هستند .

تکیه گاه ثابت از حرکت و دوران تیر در هر جهتی در محل تکیه گاه جلوگیری می کند .

با این وصف تیرها را بر اساس شرایط تکیه گاهی می توان به صورت ساده ، پیش آمده ( تیر ساده ی طره دار ) ، طره ای دو سر گیر دار و ممتد ( سراسری ) دسته بندی کرد .

تیر ساده

تیری است تک دهانه که تکیه گاه های آن در دو انتها یکی به صورت غلتکی و دیگری مفصلی باشد .

تیر پیش آمده

به تیری با تکیه گه های ساده که تکیه گاه های آن الزاما” در انتهای تیر انواع تیر در ساختمان های معمولی قرار نگرفته باشد تیر پیش آمده گفته می شود .

تیر طره ای

تیر طره ای به تیری گفته می شود که در یک انتها گیردار و در انتهای دیگر آزاد باشد .

تیر دو سر گیردار

تیری که در دو انتهای خود گیردار و غیر آزاد باشد ، تیر دو سر گیردار نام دارد .

تیر ممتد یا سرتاسری

به تیر با بیش از دو تکیه گاه ساده ، تیر ممتد یا سرتاسری گفته می شود .

برای دانستن جدول به روز شده قیمت تیرآهن با شرکت تهران آهن همراه باشید.